Ansible Galaxy bị lỗi gì vậy khi cài Ansible collections trên Ubuntu Server 22.04 LTS?

ansible-galaxy collection install community.general Starting galaxy collection install process Process install dependency map [WARNING]: Skipping Galaxy server https://galaxy.ansible.com/api/. Got an unexpected error when getting available versions of collection community.general: ‘/api/v3/plugin/ansible/content/published/collections/index/community/general/versions/’ ERROR! Unexpected Exception, this is probably a bug: ‘/api/v3/plugin/ansible/content/published/collections/index/community/general/versions/’ Lỗi này sẽ được sửa trong code lập trình tự động của chúng tôi. Khóa học …

Ansible Galaxy bị lỗi gì vậy khi cài Ansible collections trên Ubuntu Server 22.04 LTS? Read More »