Deploy 1 ứng dụng chạy trên 3 Worker Node của K8S Cluster vừa build = Lịnh – Tự động 100%

Hình về NodePort

# Deploy 1 ứng dụng chạy dạng Nodeport, 31445 là port sinh ra ngẫu nhiên --> phải code để lấy port ngẫu nhiên này
vagrant provision master1 --provision-with deploy-app-cli

# Chờ 8-10 giây để STATUS là RUNNING
# Coi ứng dụng đã deploy trên 3 Worker Node
vagrant provision master1 --provision-with connect-app-deployed-cli