Deploy 1 ứng dụng chạy trên 3 Worker Node của K8S Cluster vừa build = YAML – Tự động 100%

# Deploy = file YAML --> gán port cố định 30409 --> k xài port sinh ra ngẫu nhiên
vagrant provision master1 --provision-with deploy-app-yaml

# Chờ 8-10 giây để STATUS là RUNNING
# K cần code lấy port ngẫu nhiên mà gán thẳng port 30409 lun
vagrant provision master1 --provision-with connect-app-deployed-yaml