Challenge LAB 02 – Build tự động 100% tiếp

Mô hình build hiện tại dù có 2 Master Node nhưng chỉ có 1 etcd

kubectl get nodes

ps -ef | grep apiserver | egrep 'keyfile|certfile'

etcdctl --key=/etc/ssl/etcd/ssl/node-master1-key.pem --cert=/etc/ssl/etcd/ssl/node-master1.pem member list

Bài tập

Dựng thêm Node làm etcd

https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray/blob/master/docs/nodes.md#adding-an-etcd-node