Challenge LAB 02 – Chỉ mô hình K8S chạy trên VMware Workstation

Sau khi thêm Master Node 2 → vào Master Node 2 → gõ lệnh kubectl có được không?

Nếu không → chỉnh sửa lại code trong file script để auto có lệnh kubectl

Chỉnh sửa manual trong Master Node2 → có lệnh kubectl