1. Build K8S Cluster bằng Kubespray trên VirtualBox – Tự động 100% – Coi trước

Build K8S Cluster Version 1.28.4

Giá: 500,000 VNĐ + Thời gian học: 5 ngày

  • Vagrant tự động tạo 5 máy ảo Ubuntu Server 22.04 LTS trên VirtualBox
  • 2 máy ảo Ubuntu Server làm Master Node
  • 3 máy ảo Ubuntu Server làm Worker Node

K8S Cluster 1 Master Node – 2 Worker Node

K8S Cluster thêm 1 Worker Node thành 1 Master Node – 3 Worker Node

K8S Cluster thêm 1 Master Node thành 2 Master Node – 3 Worker Node

K8S Dashboard ingress-nginx namespace

K8S Dashboard kube-system namespace

K8S Cluster pod của tất cả namespace

Cài K8S bằng Kubespray thì Worker node cần bao nhiêu RAM?

Cài K8S Cluster bằng Kubespray thì Control plane node hay Master node cần bao nhiêu RAM?

Build Kubernetes cluster bằng Kubespray trên Ubuntu Server và Rocky Linux có gì khác nhau?