Thêm 1 Worker Node vào K8S Cluster – Tự động 100%

# Đổi tên Vagrantfile
Rename-Item -Path Vagrantfile Vagrantfile_Original_1Master_2Worker_$(Get-Date -Format HH_mm_ss_dd_MM_yyyy)

# Chép Vagrantfile mới có khai báo thêm 1 Worker Node
Copy-Item ".\add-worker-node\Vagrantfile" -Destination .

# Chạy máy ảo làm 1 Worker Node mới
vagrant up

# Chạy script thêm 1 Worker Node vào K8S Cluster
vagrant provision master1 --provision-with add-worker-node