1.1 Build K8S Cluster bằng Kubespray trên VirtualBox – Tự động 100% – Thực hành LAB – Update 12/12/2023

Hình về NodePort

1. Chạy LAB

2. Các file nội dung mới nhất ở đây