Proxmox VE 8 xài Linux kernel khác Debian 12 như thế nào?

Proxmox VE 8 hay Proxmox Virtual Environment 8 là phần mềm ảo hóa dựa trên công nghệ ảo hóa mã nguồn mở, miễn phí KVM.

Proxmox VE 8 là 1 biến thể của Debian do chạy trên Debian 12.

Tuy nhiên Proxmox VE 8 không xài Linux kernel của Dedian 12 mà họ tự build Linux kernel riêng để tối ưu hệ điều hành Linux làm KVM hypervisor.

Proxmox VE 8 xài Linux kernel riêng phiên bản 6.5.11-4-pve.

# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
root@pve:~#
root@pve:~# uname -a
Linux pve 6.5.11-8-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-8 (2024-01-30T12:27Z) x86_64 GNU/Linux
root@pve:~#
root@pve:~# ls -lh /boot/
total 80M
-rw-r--r-- 1 root root 273K Jan 30 19:27 config-6.5.11-8-pve
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 27 17:12 efi
drwxr-xr-x 6 root root 4.0K Feb 27 17:14 grub
-rw-r--r-- 1 root root 58M Feb 27 17:14 initrd.img-6.5.11-8-pve
-rw-r--r-- 1 root root 136K Feb 11 2023 memtest86+ia32.bin
-rw-r--r-- 1 root root 137K Feb 11 2023 memtest86+ia32.efi
-rw-r--r-- 1 root root 141K Feb 11 2023 memtest86+x64.bin
-rw-r--r-- 1 root root 142K Feb 11 2023 memtest86+x64.efi
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 27 17:14 pve
-rw-r--r-- 1 root root 7.7M Jan 30 19:27 System.map-6.5.11-8-pve
-rw-r--r-- 1 root root 13M Jan 30 19:27 vmlinuz-6.5.11-8-pve

Debian 12 xài Linux kernel long term support 6.1

# cat /etc/os-release 
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"

# uname -a
Linux debian12 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64 GNU/Linux


# ls -lh /boot/
total 63M
-rw-r--r-- 1 root root 254K Feb 1 00:05 config-6.1.0-18-amd64
drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Feb 27 03:28 grub
-rw-r--r-- 1 root root 55M Feb 27 03:28 initrd.img-6.1.0-18-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  83 Feb 1 00:05 System.map-6.1.0-18-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 7.8M Feb 1 00:05 vmlinuz-6.1.0-18-amd64

Bài tập Linux kernel

So sánh Linux kernel của Proxmox VE 8 và Debian 12 có gì khác nhau?