Linux kernel module trên Rocky Linux 9 và Ubuntu Server 22.04 có gì khác nhau?

Sau khi coi xong bài tech Linux kernel module được nén kiểu gì khi biên dịch nhân Linux? bạn đã biết Linux kernel module có thể được nén lại thành gz, xz, zstd.

Khi biên dịch nhân Linux trên Ubuntu Server 22.04 thì Linux kernel module được chọn để nguyên, không nén lại.

Coi thông tin Linux kernel module bằng lệnh modinfo thấy đúng như vậy.

cat /etc/os-release 
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy

grep CONFIG_MODULE_COMPRESS /boot/config-`uname -r`
CONFIG_MODULE_COMPRESS_NONE=y
# CONFIG_MODULE_COMPRESS_GZIP is not set
# CONFIG_MODULE_COMPRESS_XZ is not set
# CONFIG_MODULE_COMPRESS_ZSTD is not set

modinfo ahci
filename:    /lib/modules/6.2.0-39-generic/kernel/drivers/ata/ahci.ko
version:    3.0
license:    GPL
description:  AHCI SATA low-level driver

Khi biên dịch nhân Linux trên Rocky Linux 9 thì Linux kernel module được chọn để nguyên, không nén lại.

Coi thông tin Linux kernel module bằng lệnh modinfo thấy không đúng như vậy.

cat /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="9.3 (Blue Onyx)"
ID="rocky"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.3"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="Rocky Linux 9.3 (Blue Onyx)"
ANSI_COLOR="0;32"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos"
HOME_URL="https://rockylinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"
SUPPORT_END="2032-05-31"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky-Linux-9"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"

grep CONFIG_MODULE_COMPRESS /boot/config-`uname -r`
CONFIG_MODULE_COMPRESS_NONE=y
# CONFIG_MODULE_COMPRESS_GZIP is not set
# CONFIG_MODULE_COMPRESS_XZ is not set
# CONFIG_MODULE_COMPRESS_ZSTD is not set

modinfo mptspi
filename:    /lib/modules/5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64/kernel/drivers/message/fusion/mptspi.ko.xz
version:    3.04.20
license:    GPL

Rocky Linux 9 đã nén Linux kernel module thành dạng xz mà không chọn khi biên dịch nhân Linux sẽ nén Linux kernel module lại.

Bạn có thể tìm coi Rocky Linux 9 đã nén Linux kernel module lại ở chỗ nào không?