3. Vagrant automation đào sâu hơn

1 video đào sâu hơn về xài Vagrant với VirtualBox và Linux.

Nội dung này rất quan trọng để bạn có thể lập trình dựng 1 hệ thống phức tạp từ con số 0 và chạy tự động 100%.