11.4 Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán Bcrypt – Update: 22/06/2024

Bài học này có 3 thứ sau:

1 chương trình viết bằng lập trình Bash shell dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán Bcrypt.

1 video giải thích kiến thức code và code của chương trình.

1 Google Sheet thường xuyên thêm cái mới về thuật toán Bcrypt vì không phải cái gì mới cũng làm lại video.

Những thứ được thêm mới có mục đích rõ ràng như để phát triển chương trình lên, làm được 1 công việc thực tế nào đó chứ không phải tìm trên mạng thấy có rồi thêm vào.

Bạn có thể download tất cả về để coi offline.

OpenBSD băm mật khẩu bằng thuật toán bcrypt hay yescrypt hay SHA512?