11.1 Lập trình tạo bảng Rainbow table – Update: 06/07/2024

Bài học này có 3 thứ sau:

1 chương trình viết bằng lập trình Bash shell sinh ra 1 triệu mật khẩu hoặc 1 tỷ mật khẩu hoặc 10 tỷ mật khẩu… kèm theo đó là mã băm tương ứng.

1 video giải thích kiến thức code và code của chương trình.

1 Google sheet thường xuyên thêm cái mới về lập trình tạo bảng rainbow table vì không phải cái gì mới cũng làm lại video.

Những thứ được thêm mới có mục đích rõ ràng như để phát triển chương trình lên, làm được 1 công việc thực tế nào đó chứ không phải tìm trên mạng thấy có rồi thêm vào.

Bạn có thể download tất cả về để coi offline.

Thuật toán sinh để sinh ra các mật khẩu cho rainbow table