11.3 Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán yescrypt

Bài học này có 3 thứ sau:

1 chương trình viết bằng lập trình Bash shell dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán yescrypt.

1 video giải thích kiến thức code và code của chương trình.

1 Google sheet thường xuyên thêm cái mới về thuật toán yescrypt vì không phải cái gì mới cũng làm lại video.

Những thứ được thêm mới có mục đích rõ ràng như để phát triển chương trình lên, làm được 1 công việc thực tế nào đó chứ không phải tìm trên mạng thấy có rồi thêm vào.

Bạn có thể download tất cả về để coi offline.

Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán yescrypt trên Ubuntu Server 22.04 trở đi

Thuật toán băm mật khẩu yescrypt cũng có rounds như sha512 rounds

Ubuntu Server 24.04 xài thuật toán SHA512 hay thuật toán yescrypt để băm mật khẩu?

Hashcat dò mật khẩu mã hóa bằng thuật toán băm yescrypt có được hem?