11.2 Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có Salt

Bài học này có 3 thứ sau:

1 chương trình viết bằng lập trình Bash shell dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán SHA512 có salt.

1 video giải thích kiến thức code và code của chương trình.

1 Google sheet thường xuyên thêm cái mới về thuật toán sha512 có salt vì không phải cái gì mới cũng làm lại video.

Những thứ được thêm mới có mục đích rõ ràng như để phát triển chương trình lên, làm được 1 công việc thực tế nào đó chứ không phải tìm trên mạng thấy có rồi thêm vào.

Bạn có thể download tất cả về để coi offline.

Oracle Solaris 11 băm mật khẩu bằng thuật toán gì?

Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có thêm số round để làm gì?

Chương trình dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán SHA512 hay là root password cracking tool by sha512 algorithm

FreeBSD 14 xài thuật toán băm mật khẩu là gì?

DragonFly BSD xài thuật toán gì để băm mật khẩu?