Udemy có các khóa học Ansible nào ?

Udemy là trang web mà bạn có thể đăng kí vai trò là người dạy (instructor) và upload các video học công nghệ thông tin lên để bán. Tên mỗi khóa học và nội dung học do mỗi người tự làm ra và đặt tên tùy ý. Giá của mỗi khóa học công nghệ thông …

Udemy có các khóa học Ansible nào ? Read More »