DragonFly BSD xài thuật toán gì để băm mật khẩu ?

DragonFly BSD 6.4.0 xài thuật toán SHA512 để băm mật khẩu. Ở điểm này thì DragonFly BSD 6 và FreeBSD 14 giống nhau đều băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512. Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 được qui định trong /etc/login.conf của DragonFly BSD 6.4.0.