Pluralsight có các khóa học Ansible nào?

Pluralsight là công ty chuyên bán các video học công nghệ thông tin như các trang mua bán khác của nước ngoài. Pluralsight mua lại A Cloud Guru cũng chuyên làm các video học công nghệ thông tin ngày 02 tháng 06/2021. Hiện tại Pluralsight có các khóa Ansible sau: Linux Administration with Ansible: Getting …

Pluralsight có các khóa học Ansible nào? Read More »