make help để biết biên dịch Linux kernel từ A tới Á

Biên dịch Linux kernel xài lệnh make để chỉ ra các mục đích biên dịch (target). Có bao nhiêu mục đích biên dịch trong Linux kernel? make help sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn. Nói cách khác make help sẽ chỉ ra tất cả các mục tiêu biên dịch Linux kernel cho bạn.