Linux kernel được nén kiểu gì? Phần 1

Linux kernel thường ở dạng nén chứ hổng phải ở dạng chạy được ELF (Executable and Linkable Format). Biên dịch Linux kernel cho mình 7 kiểu nén Linux kernel như hình ở trên trển. Linux kernel nén bằng gzip. Linux kernel nén bằng bzip2. Linux kernel nén bằng LZMA. Linux kernel nén bằng XZ.