kubeadm có được Kubespray xài khi cài Kubernetes Cluster hem?

kubeadm là công cụ để khởi tạo Kubernetes cluster và cấu hình các master node, worker node tham gia vào Kubernetes cluster. Kubespray có xài kubeadm để cài K8S Cluster từ đầu tới đũa. Còn DevSecOps.Edu.VN thì có bài LAB build K8S Cluster tự động 100% từ A tới Á. Quá trình cài Kubernetes cluster …

kubeadm có được Kubespray xài khi cài Kubernetes Cluster hem? Read More »