AWS EC2 xài Nitro System là KVM hypervisor phải không?

Công thức hóa học của thuốc nổ TNT là C6H2(NO2)3CH3. Nitro là phân tử có 1 nguyên tử Nitơ và 2 nguyên tử Oxi với công thức hóa học là NO2. AWS có xây dựng hệ thống ảo hóa mới hơn thay cho Xen hypervisor họ gọi là Nitro system. Nitro system được AWS nấu …

AWS EC2 xài Nitro System là KVM hypervisor phải không? Read More »