AWS EC2 xài Nitro System là KVM hypervisor phải không?

Công thức hóa học của thuốc nổ TNT là C6H2(NO2)3CH3.

Nitro là phân tử có 1 nguyên tử Nitơ và 2 nguyên tử Oxi với công thức hóa học là NO2.

AWS có xây dựng hệ thống ảo hóa mới hơn thay cho Xen hypervisor họ gọi là Nitro system.

Nitro system được AWS nấu nướng lại, có thêm chút mắm muối từ công nghệ ảo hóa mã nguồn mở, miễn phí là KVM (Kernel-based Virtual Machine).

Nói cách khác Nitro system chạy nền tảng ảo hóa KVM hypervisor để tạo ra các máy ảo EC2 đời mới để bán cho mọi người xài.

Bi giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra xem có dấu vết nào của KVM trong máy ảo EC2 của AWS hay không?

Vẫn chọn hệ điều hành Amazon Linux 2023 mới nhất được AWS chỉnh sửa từ Fedora và cung cấp miễn phí cho mọi người.

Chọn cấu hình EC2 lần này là c5.large có 2 vCPU 4GiB RAM là bắt đầu chạy được trên Nitro system.

Vẫn các lệnh Linux coi thông tin phần cứng như bên dưới

# cat /etc/os-release
NAME="Amazon Linux"
VERSION="2023"
ID="amzn"
ID_LIKE="fedora"
VERSION_ID="2023"
PLATFORM_ID="platform:al2023"
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2023.3.20240312"
ANSI_COLOR="0;33"
CPE_NAME="cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2023"
HOME_URL="https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.aws.amazon.com/linux/"
SUPPORT_URL="https://aws.amazon.com/premiumsupport/"
BUG_REPORT_URL="https://github.com/amazonlinux/amazon-linux-2023"
VENDOR_NAME="AWS"
VENDOR_URL="https://aws.amazon.com/"
SUPPORT_END="2028-03-15"
 
# systemd-detect-virt
amazon

# dmidecode 
# dmidecode 3.5
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.
13 structures occupying 568 bytes.
Table at 0xBBE5A000.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
    Vendor: Amazon EC2
    Version: 1.0
    Release Date: 10/16/2017
    Address: 0xF0000
    Runtime Size: 64 kB
    ROM Size: 64 kB
    Characteristics:
        PCI is supported
        EDD is supported
        ACPI is supported
        System is a virtual machine
    BIOS Revision: 1.0

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
    Manufacturer: Amazon EC2
    Product Name: c5.large
    Version: Not Specified
    Serial Number: ec278752-47fa-91fa-81be-f2f26b89c32f
    UUID: ec278752-47fa-91fa-81be-f2f26b89c32f
    Wake-up Type: Power Switch
    SKU Number: Not Specified
    Family: Not Specified

Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
    Manufacturer: Amazon EC2
    Product Name: Not Specified
    Version: Not Specified
    Serial Number: Not Specified
    Asset Tag: i-02a7a19fcf1724a0c
    Features: None
    Location In Chassis: Not Specified
    Chassis Handle: 0x0003
    Type: Other
    Contained Object Handles: 0

Handle 0x0003, DMI type 3, 21 bytes
Chassis Information
    Manufacturer: Amazon EC2
    Type: Other
    Lock: Not Present
    Version: Not Specified
    Serial Number: Not Specified
    Asset Tag: Amazon EC2
    Boot-up State: Safe
    Power Supply State: Safe
    Thermal State: Safe
    Security Status: None
    OEM Information: 0x00000000
    Height: Unspecified
    Number Of Power Cords: 1
    Contained Elements: 0

Handle 0x0004, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
    Socket Designation: CPU 0
    Type: Central Processor
    Family: Xeon
    Manufacturer: Intel(R) Corporation
    ID: 57 06 05 00 FF FB EB BF
    Signature: Type 0, Family 6, Model 85, Stepping 7
    Flags:
        FPU (Floating-point unit on-chip)
        VME (Virtual mode extension)
        DE (Debugging extension)
        PSE (Page size extension)
        TSC (Time stamp counter)
        MSR (Model specific registers)
        PAE (Physical address extension)
        MCE (Machine check exception)
        CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
        APIC (On-chip APIC hardware supported)
        SEP (Fast system call)
        MTRR (Memory type range registers)
        PGE (Page global enable)
        MCA (Machine check architecture)
        CMOV (Conditional move instruction supported)
        PAT (Page attribute table)
        PSE-36 (36-bit page size extension)
        CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
        DS (Debug store)
        ACPI (ACPI supported)
        MMX (MMX technology supported)
        FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
        SSE (Streaming SIMD extensions)
        SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
        SS (Self-snoop)
        HTT (Multi-threading)
        TM (Thermal monitor supported)
        PBE (Pending break enabled)
    Version: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
    Voltage: 1.6 V
    External Clock: 100 MHz
    Max Speed: 3900 MHz
    Current Speed: 3000 MHz
    Status: Populated, Enabled
    Upgrade: Socket LGA3647-1
    L1 Cache Handle: 0x0005
    L2 Cache Handle: 0x0006
    L3 Cache Handle: 0x0007
    Serial Number: Not Specified
    Asset Tag: Not Specified
    Part Number: Not Specified
    Core Count: 1
    Core Enabled: 1
    Thread Count: 2
    Characteristics:
        64-bit capable
        Multi-Core
        Hardware Thread
        Execute Protection

Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
    Socket Designation: L1-Cache
    Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
    Operational Mode: Write Back
    Location: Internal
    Installed Size: 1536 kB
    Maximum Size: 1536 kB
    Supported SRAM Types:
        Synchronous
    Installed SRAM Type: Synchronous
    Speed: Unknown
    Error Correction Type: Single-bit ECC
    System Type: Instruction
    Associativity: 8-way Set-associative

Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
    Socket Designation: L2-Cache
    Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
    Operational Mode: Varies With Memory Address
    Location: Internal
    Installed Size: 24 MB
    Maximum Size: 24 MB
    Supported SRAM Types:
        Synchronous
    Installed SRAM Type: Synchronous
    Speed: Unknown
    Error Correction Type: Single-bit ECC
    System Type: Unified
    Associativity: 16-way Set-associative

Handle 0x0007, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
    Socket Designation: L3-Cache
    Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 3
    Operational Mode: Varies With Memory Address
    Location: Internal
    Installed Size: 36608 kB
    Maximum Size: 36608 kB
    Supported SRAM Types:
        Synchronous
    Installed SRAM Type: Synchronous
    Speed: Unknown
    Error Correction Type: Single-bit ECC
    System Type: Unified
    Associativity: Fully Associative

Handle 0x0008, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
    Location: System Board Or Motherboard
    Use: System Memory
    Error Correction Type: Unknown
    Maximum Capacity: 4 GB
    Error Information Handle: Not Provided
    Number Of Devices: 1

Handle 0x0009, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x0008
    Error Information Handle: Not Provided
    Total Width: 72 bits
    Data Width: 64 bits
    Size: 4 GB
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: Not Specified
    Bank Locator: Not Specified
    Type: DDR4
    Type Detail: Static Column Pseudo-static Synchronous Window DRAM
    Speed: 2933 MT/s
    Manufacturer: Not Specified
    Serial Number: Not Specified
    Asset Tag: Not Specified
    Part Number: Not Specified
    Rank: Unknown
    Configured Memory Speed: Unknown

Handle 0x000A, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
    Starting Address: 0x0000000000000000k
    Ending Address: 0x00000000FFFFFFFFk
    Range Size: 4 GB
    Physical Array Handle: 0x0008
    Partition Width: 1

Handle 0x000B, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
    Starting Address: 0x0000000000000000k
    Ending Address: 0x00000000FFFFFFFFk
    Range Size: 4 GB
    Physical Device Handle: 0x0009
    Memory Array Mapped Address Handle: 0x000A
    Partition Row Position: 1

Handle 0xFEFF, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table

# hostnamectl 
 Static hostname: ip-172-31-6-198.ap-southeast-1.compute.internal
    Icon name: computer-vm
     Chassis: vm 🖴
   Machine ID: ec27875247fa91fa81bef2f26b89c32f
     Boot ID: f2c4b671de5a4205825ee23b99357f81
 Virtualization: amazon
Operating System: Amazon Linux 2023.3.20240312
   CPE OS Name: cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2023
     Kernel: Linux 6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64
  Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: Amazon EC2
 Hardware Model: c5.large
Firmware Version: 1.0

# lshw
ip-172-31-6-198.ap-southeast-1.compute.internal
  description: Computer
  product: c5.large
  vendor: Amazon EC2
  serial: ec278752-47fa-91fa-81be-f2f26b89c32f
  width: 64 bits
  capabilities: smbios-2.7 dmi-2.7 smp vsyscall32
  configuration: uuid=ec278752-47fa-91fa-81be-f2f26b89c32f
 *-core
    description: Motherboard
    vendor: Amazon EC2
    physical id: 0
   *-firmware
     description: BIOS
     vendor: Amazon EC2
     physical id: 0
     version: 1.0
     date: 10/16/2017
     size: 64KiB
     capacity: 64KiB
     capabilities: pci edd acpi virtualmachine
   *-cpu
     description: CPU
     product: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
     vendor: Intel Corp.
     physical id: 4
     bus info: cpu@0
     version: 6.85.7
     slot: CPU 0
     size: 3GHz
     capacity: 3900MHz
     width: 64 bits
     clock: 100MHz
     capabilities: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves ida arat pku ospke
     configuration: cores=1 enabledcores=1 microcode=83899909 threads=2
    *-cache:0
       description: L1 cache
       physical id: 5
       slot: L1-Cache
       size: 1536KiB
       capacity: 1536KiB
       capabilities: synchronous internal write-back instruction
       configuration: level=1
    *-cache:1
       description: L2 cache
       physical id: 6
       slot: L2-Cache
       size: 24MiB
       capacity: 24MiB
       capabilities: synchronous internal varies unified
       configuration: level=2
    *-cache:2
       description: L3 cache
       physical id: 7
       slot: L3-Cache
       size: 35MiB
       capacity: 35MiB
       capabilities: synchronous internal varies unified
       configuration: level=3
   *-memory
     description: System Memory
     physical id: 8
     slot: System board or motherboard
     size: 4GiB
    *-bank
       description: DIMM DDR4 Static column Pseudo-static Synchronous Window DRAM 2933 MHz (0.3 ns)
       physical id: 0
       size: 4GiB
       width: 64 bits
       clock: 2933MHz (0.3ns)
   *-pci
     description: Host bridge
     product: 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
     vendor: Intel Corporation
     physical id: 100
     bus info: pci@0000:00:00.0
     version: 00
     width: 32 bits
     clock: 33MHz
    *-isa
       description: ISA bridge
       product: 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 1
       bus info: pci@0000:00:01.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: isa bus_master
       configuration: latency=0
      *-pnp00:00
        product: PnP device PNP0b00
        physical id: 0
        capabilities: pnp
        configuration: driver=rtc_cmos
      *-pnp00:01
        product: PnP device PNP0303
        physical id: 1
        capabilities: pnp
        configuration: driver=i8042 kbd
      *-pnp00:02
        product: PnP device PNP0f13
        physical id: 2
        capabilities: pnp
        configuration: driver=i8042 aux
      *-pnp00:03
        product: PnP device PNP0400
        physical id: 3
        capabilities: pnp
      *-pnp00:04
        product: PnP device PNP0501
        physical id: 4
        capabilities: pnp
        configuration: driver=serial
    *-generic UNCLAIMED
       description: Non-VGA unclassified device
       product: 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 1.3
       bus info: pci@0000:00:01.3
       version: 08
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: bus_master
       configuration: latency=0
    *-display UNCLAIMED
       description: VGA compatible controller
       product: Amazon.com, Inc.
       vendor: Amazon.com, Inc.
       physical id: 3
       bus info: pci@0000:00:03.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: vga_controller bus_master
       configuration: latency=0
       resources: memory:c0000000-c03fffff memory:c0000-dffff
    *-nvme
       description: NVMe device
       product: Amazon Elastic Block Store
       vendor: Amazon.com, Inc.
       physical id: 4
       bus info: pci@0000:00:04.0
       logical name: /dev/nvme0
       version: 1.0
       serial: vol00de55aabb81cf85e
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: nvme pciexpress msix nvm_express bus_master cap_list
       configuration: driver=nvme latency=0 nqn=nqn.2014.08.org.nvmexpress:1d0f1d0fvol00de55aabb81cf85eAmazon Elastic Block Store state=live
       resources: irq:11 memory:c0514000-c0517fff
      *-namespace:0
        description: NVMe disk
        physical id: 0
        logical name: /dev/ng0n1
      *-namespace:1
        description: NVMe disk
        physical id: 1
        bus info: nvme@0:1
        logical name: /dev/nvme0n1
        size: 8GiB (8589MB)
        capabilities: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
        configuration: guid=787bce86-d220-459c-a909-15c4f48657b4 logicalsectorsize=512 sectorsize=512 wwid=nvme.1d0f-766f6c3030646535356161626238316366383565-416d617a6f6e20456c617374696320426c6f636b2053746f7265-00000001
       *-volume:0
          description: EFI partition
          physical id: 1
          bus info: nvme@0:1,1
          logical name: /dev/nvme0n1p1
          logical name: /
          serial: 4c41de5f-bbcb-4c51-842a-25f1d3173844
          capacity: 8179MiB
          configuration: mount.fstype=xfs mount.options=rw,seclabel,noatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,sunit=1024,swidth=1024,noquota name=Linux state=mounted
       *-volume:1
          description: BIOS Boot partition
          vendor: EFI
          physical id: 7f
          bus info: nvme@0:1,127
          logical name: /dev/nvme0n1p127
          serial: b9558f4f-8ecb-4b78-8c22-1b0e582b19c9
          capacity: 1023KiB
          capabilities: nofs
          configuration: name=BIOS Boot Partition
       *-volume:2 UNCLAIMED
          description: Windows FAT volume
          vendor: mkfs.fat
          physical id: 80
          bus info: nvme@0:1,128
          version: FAT16
          serial: 7328-f59e
          size: 15EiB
          capabilities: boot fat initialized
          configuration: FATs=2 filesystem=fat name=EFI System Partition
    *-network
       description: Ethernet interface
       product: Elastic Network Adapter (ENA)
       vendor: Amazon.com, Inc.
       physical id: 5
       bus info: pci@0000:00:05.0
       logical name: ens5
       version: 00
       serial: 02:a5:85:4a:ee:8f
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical
       configuration: broadcast=yes driver=ena driverversion=2.11.1g ip=172.31.6.198 latency=0 link=yes multicast=yes
       resources: irq:0 memory:c0510000-c0513fff memory:c0400000-c04fffff memory:c0500000-c050ffff
 *-input:0
    product: Power Button
    physical id: 1
    logical name: input0
    logical name: /dev/input/event0
    capabilities: platform
 *-input:1
    product: Sleep Button
    physical id: 2
    logical name: input1
    logical name: /dev/input/event1
    capabilities: platform

# lscpu 
Architecture:      x86_64
 CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
 Address sizes:     46 bits physical, 48 bits virtual
 Byte Order:      Little Endian
CPU(s):         2
 On-line CPU(s) list:  0,1
Vendor ID:        GenuineIntel
 BIOS Vendor ID:    Intel(R) Corporation
 Model name:      Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
  BIOS Model name:   Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
  CPU family:     6
  Model:        85
  Thread(s) per core: 2
  Core(s) per socket: 1
  Socket(s):      1
  Stepping:      7
  BogoMIPS:      6000.01
  Flags:        fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant
             _tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt 
             tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 
             erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves ida arat pku ospk
             e
Virtualization features: 
 Hypervisor vendor:   KVM
 Virtualization type:  full
Caches (sum of all):   
 L1d:          32 KiB (1 instance)
 L1i:          32 KiB (1 instance)
 L2:          1 MiB (1 instance)
 L3:          35.8 MiB (1 instance)
NUMA:          
 NUMA node(s):     1
 NUMA node0 CPU(s):   0,1
Vulnerabilities:     
 Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status
 Itlb multihit:     KVM: Mitigation: VMX unsupported
 L1tf:         Mitigation; PTE Inversion
 Mds:          Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
 Meltdown:       Mitigation; PTI
 Mmio stale data:    Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
 Retbleed:       Vulnerable
 Spec rstack overflow: Not affected
 Spec store bypass:   Vulnerable
 Spectre v1:      Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
 Spectre v2:      Mitigation; Retpolines, STIBP disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS Not affected
 Srbds:         Not affected
 Tsx async abort:    Not affected

# dmesg 
[  0.000000] Linux version 6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64 (mockbuild@ip-10-0-33-123) (gcc (GCC) 11.4.1 20230605 (Red Hat 11.4.1-2), GNU ld version 2.39-6.amzn2023.0.10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Feb 27 18:02:23 UTC 2024
[  0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt1)/boot/vmlinuz-6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64 root=UUID=73da0a34-18b6-41e1-a4b3-e3bd12671fb1 ro console=tty0 console=ttyS0,115200n8 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff rd.shell=0 selinux=1 security=selinux quiet
[  0.000000] KASLR enabled
[  0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bbccdfff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bbcce000-0x00000000bbf4dfff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bbf4e000-0x00000000bbf5dfff] ACPI data
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bbf5e000-0x00000000bbfddfff] ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bbfde000-0x00000000bff7bfff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bff7c000-0x00000000bfffffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001389fffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000138a00000-0x000000013fffffff] reserved
[  0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[  0.000000] e820: update [mem 0xb9ebe018-0xb9ec6e57] usable ==> usable
[  0.000000] e820: update [mem 0xb9ebe018-0xb9ec6e57] usable ==> usable
[  0.000000] extended physical RAM map:
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b9ebe017] usable
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000b9ebe018-0x00000000b9ec6e57] usable
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000b9ec6e58-0x00000000bbccdfff] usable
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000bbcce000-0x00000000bbf4dfff] reserved
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000bbf4e000-0x00000000bbf5dfff] ACPI data
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000bbf5e000-0x00000000bbfddfff] ACPI NVS
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000bbfde000-0x00000000bff7bfff] usable
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000bff7c000-0x00000000bfffffff] reserved
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x00000001389fffff] usable
[  0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000138a00000-0x000000013fffffff] reserved
[  0.000000] efi: EFI v2.70 by EDK II
[  0.000000] efi: SMBIOS=0xbbe6a000 ACPI=0xbbf5d000 ACPI 2.0=0xbbf5d014 MEMATTR=0xba610118 
[  0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[  0.000000] DMI: Amazon EC2 c5.large/, BIOS 1.0 10/16/2017
[  0.000000] Hypervisor detected: KVM
[  0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[  0.000001] kvm-clock: using sched offset of 1787789607 cycles
[  0.000003] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[  0.000006] tsc: Detected 3000.006 MHz processor
[  0.000100] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[  0.000102] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[  0.000107] last_pfn = 0x138a00 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.000152] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT 
[  0.000159] last_pfn = 0xbff7c max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.006229] Using GB pages for direct mapping
[  0.006562] Secure boot disabled
[  0.006563] RAMDISK: [mem 0xb8f03000-0xb9c42fff]
[  0.006570] ACPI: Early table checksum verification disabled
[  0.006572] ACPI: RSDP 0x00000000BBF5D014 000024 (v02 AMAZON)
[  0.006576] ACPI: XSDT 0x00000000BBF5C0E8 00006C (v01 AMAZON AMZNFACP 00000001   01000013)
[  0.006581] ACPI: FACP 0x00000000BBF55000 000114 (v01 AMAZON AMZNFACP 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006585] ACPI: DSDT 0x00000000BBF56000 00115A (v01 AMAZON AMZNDSDT 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006588] ACPI: FACS 0x00000000BBFD0000 000040
[  0.006590] ACPI: WAET 0x00000000BBF5B000 000028 (v01 AMAZON AMZNWAET 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006592] ACPI: SLIT 0x00000000BBF5A000 00006C (v01 AMAZON AMZNSLIT 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006594] ACPI: APIC 0x00000000BBF59000 000076 (v01 AMAZON AMZNAPIC 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006596] ACPI: SRAT 0x00000000BBF58000 0000A0 (v01 AMAZON AMZNSRAT 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006598] ACPI: HPET 0x00000000BBF54000 000038 (v01 AMAZON AMZNHPET 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006600] ACPI: SSDT 0x00000000BBF53000 000759 (v01 AMAZON AMZNSSDT 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006602] ACPI: SSDT 0x00000000BBF52000 00007F (v01 AMAZON AMZNSSDT 00000001 AMZN 00000001)
[  0.006605] ACPI: BGRT 0x00000000BBF51000 000038 (v01 AMAZON AMAZON  00000002   01000013)
[  0.006607] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xbbf55000-0xbbf55113]
[  0.006608] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xbbf56000-0xbbf57159]
[  0.006608] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xbbfd0000-0xbbfd003f]
[  0.006609] ACPI: Reserving WAET table memory at [mem 0xbbf5b000-0xbbf5b027]
[  0.006610] ACPI: Reserving SLIT table memory at [mem 0xbbf5a000-0xbbf5a06b]
[  0.006610] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xbbf59000-0xbbf59075]
[  0.006611] ACPI: Reserving SRAT table memory at [mem 0xbbf58000-0xbbf5809f]
[  0.006611] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xbbf54000-0xbbf54037]
[  0.006612] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbbf53000-0xbbf53758]
[  0.006613] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbbf52000-0xbbf5207e]
[  0.006613] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xbbf51000-0xbbf51037]
[  0.006661] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x00 -> Node 0
[  0.006662] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x01 -> Node 0
[  0.006664] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x00000000-0xbfffffff]
[  0.006667] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x100000000-0x13fffffff]
[  0.006673] NUMA: Initialized distance table, cnt=1
[  0.006676] NUMA: Node 0 [mem 0x00000000-0xbfffffff] + [mem 0x100000000-0x1389fffff] -> [mem 0x00000000-0x1389fffff]
[  0.006690] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x1389d2000-0x1389fcfff]
[  0.007225] Zone ranges:
[  0.007226]  DMA   [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[  0.007228]  DMA32  [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[  0.007230]  Normal  [mem 0x0000000100000000-0x00000001389fffff]
[  0.007232]  Device  empty
[  0.007233] Movable zone start for each node
[  0.007237] Early memory node ranges
[  0.007237]  node  0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009ffff]
[  0.007239]  node  0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bbccdfff]
[  0.007241]  node  0: [mem 0x00000000bbfde000-0x00000000bff7bfff]
[  0.007242]  node  0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001389fffff]
[  0.007244] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x00000001389fffff]
[  0.007252] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[  0.007291] On node 0, zone DMA: 96 pages in unavailable ranges
[  0.014813] On node 0, zone DMA32: 784 pages in unavailable ranges
[  0.015161] On node 0, zone Normal: 132 pages in unavailable ranges
[  0.015472] On node 0, zone Normal: 30208 pages in unavailable ranges
[  0.015886] ACPI: PM-Timer IO Port: 0xb008
[  0.015894] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] dfl dfl lint[0x1])
[  0.015952] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[  0.015954] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 5 global_irq 5 high level)
[  0.015956] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[  0.015957] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 10 global_irq 10 high level)
[  0.015958] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 11 global_irq 11 high level)
[  0.015961] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[  0.015962] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[  0.015966] TSC deadline timer available
[  0.015967] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[  0.015990] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[  0.015992] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[  0.015993] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb9ebe000-0xb9ebefff]
[  0.015995] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb9ec6000-0xb9ec6fff]
[  0.015996] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbbcce000-0xbbf4dfff]
[  0.015997] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbbf4e000-0xbbf5dfff]
[  0.015998] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbbf5e000-0xbbfddfff]
[  0.015999] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbff7c000-0xbfffffff]
[  0.016000] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xffffffff]
[  0.016001] [mem 0xc0000000-0xffffffff] available for PCI devices
[  0.016003] Booting paravirtualized kernel on KVM
[  0.016005] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[  0.019885] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:2 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[  0.020219] percpu: Embedded 60 pages/cpu s208896 r8192 d28672 u1048576
[  0.020224] pcpu-alloc: s208896 r8192 d28672 u1048576 alloc=1*2097152
[  0.020227] pcpu-alloc: [0] 0 1 
[  0.020252] kvm-guest: PV spinlocks disabled, no host support
[  0.020255] Fallback order for Node 0: 0 
[  0.020257] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1001298
[  0.020258] Policy zone: Normal
[  0.020259] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt1)/boot/vmlinuz-6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64 root=UUID=73da0a34-18b6-41e1-a4b3-e3bd12671fb1 ro console=tty0 console=ttyS0,115200n8 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff rd.shell=0 selinux=1 security=selinux quiet
[  0.020355] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=(hd0,gpt1)/boot/vmlinuz-6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64", will be passed to user space.
[  0.020376] random: crng init done
[  0.020943] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[  0.021240] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[  0.021277] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[  0.021281] software IO TLB: area num 2.
[  0.044058] Memory: 3088716K/4069420K available (14346K kernel code, 9269K rwdata, 8704K rodata, 2428K init, 18820K bss, 256932K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.044150] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[  0.044156] Kernel/User page tables isolation: enabled
[  0.044177] ftrace: allocating 41020 entries in 161 pages
[  0.051293] ftrace: allocated 161 pages with 3 groups
[  0.052035] Dynamic Preempt: none
[  0.052066] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[  0.052067] rcu:   RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=2.
[  0.052068] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[  0.052069] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[  0.052069] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[  0.052070] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[  0.052071] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[  0.055890] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 440, preallocated irqs: 16
[  0.056100] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[  0.056132] Console: colour dummy device 80x25
[  0.056146] printk: console [tty0] enabled
[  0.056223] printk: console [ttyS0] enabled
[  0.056233] ACPI: Core revision 20220331
[  0.056430] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 30580167144 ns
[  0.056432] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[  0.056847] x2apic enabled
[  0.057242] Switched APIC routing to physical x2apic.
[  0.058896] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b3e4b16716, max_idle_ns: 440795256380 ns
[  0.058902] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 6000.01 BogoMIPS (lpj=30000060)
[  0.059309] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
[  0.059311] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[  0.059314] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[  0.059316] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[  0.059317] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[  0.059318] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
[  0.059318] RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RETBleed attacks, data leaks possible!
[  0.061235] RETBleed: Vulnerable
[  0.061236] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[  0.061243] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[  0.061244] MMIO Stale Data: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[  0.061245] GDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[  0.061275] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[  0.061276] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[  0.061277] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[  0.061277] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[  0.061278] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[  0.061279] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x020: 'AVX-512 opmask'
[  0.061280] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x040: 'AVX-512 Hi256'
[  0.061281] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x080: 'AVX-512 ZMM_Hi256'
[  0.061281] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x200: 'Protection Keys User registers'
[  0.061283] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[  0.061284] x86/fpu: xstate_offset[3]: 832, xstate_sizes[3]:  64
[  0.061285] x86/fpu: xstate_offset[4]: 896, xstate_sizes[4]:  64
[  0.061286] x86/fpu: xstate_offset[5]: 960, xstate_sizes[5]:  64
[  0.061286] x86/fpu: xstate_offset[6]: 1024, xstate_sizes[6]: 512
[  0.061287] x86/fpu: xstate_offset[7]: 1536, xstate_sizes[7]: 1024
[  0.061288] x86/fpu: xstate_offset[9]: 2560, xstate_sizes[9]:  8
[  0.061289] x86/fpu: Enabled xstate features 0x2ff, context size is 2568 bytes, using 'compacted' format.
[  0.068898] Freeing SMP alternatives memory: 32K
[  0.068898] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.068898] LSM: Security Framework initializing
[  0.068898] Yama: becoming mindful.
[  0.068898] SELinux: Initializing.
[  0.068898] LSM support for eBPF active
[  0.068898] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[  0.068898] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[  0.068898] smpboot: CPU0: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz (family: 0x6, model: 0x55, stepping: 0x7)
[  0.068898] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[  0.068898] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[  0.068898] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[  0.068898] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[  0.068898] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[  0.068898] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[  0.068898] Performance Events: unsupported p6 CPU model 85 no PMU driver, software events only.
[  0.068898] signal: max sigframe size: 3632
[  0.068898] Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1262
[  0.068898] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[  0.068898] rcu:   Max phase no-delay instances is 1000.
[  0.068898] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[  0.068898] x86: Booting SMP configuration:
[  0.068898] .... node #0, CPUs:   #1
[  0.068898] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[  0.068898] MMIO Stale Data CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/processor_mmio_stale_data.html for more details.
[  0.068898] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[  0.068898] smpboot: Max logical packages: 1
[  0.068898] smpboot: Total of 2 processors activated (12000.02 BogoMIPS)
[  0.068898] node 0 deferred pages initialised in 0ms
[  0.068898] devtmpfs: initialized
[  0.068898] x86/mm: Memory block size: 128MB
[  0.068898] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbbf5e000-0xbbfddfff] (524288 bytes)
[  0.068898] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[  0.068898] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[  0.068898] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[  0.068898] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[  0.068898] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[  0.068898] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[  0.068898] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[  0.068898] audit: type=2000 audit(1710596935.112:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[  0.068898] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[  0.068898] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[  0.068898] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[  0.068898] cpuidle: using governor ladder
[  0.068898] cpuidle: using governor menu
[  0.068898] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[  0.068898] PCI: Using configuration type 1 for base access
[  0.068898] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[  0.084463] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[  0.084468] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[  0.084470] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[  0.084471] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[  0.084820] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[  0.084822] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[  0.084824] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[  0.084825] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[  0.085766] ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[  0.088313] ACPI: Interpreter enabled
[  0.088313] ACPI: PM: (supports S0 S4 S5)
[  0.088313] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[  0.088313] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[  0.088313] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[  0.088313] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 0F
[  0.089089] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[  0.089096] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[  0.089099] acpi PNP0A03:00: _OSC: not requesting OS control; OS requires [ExtendedConfig ASPM ClockPM MSI]
[  0.089109] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[  0.089502] acpiphp: Slot [3] registered
[  0.089530] acpiphp: Slot [4] registered
[  0.089548] acpiphp: Slot [5] registered
[  0.089565] acpiphp: Slot [6] registered
[  0.089582] acpiphp: Slot [7] registered
[  0.089599] acpiphp: Slot [8] registered
[  0.089617] acpiphp: Slot [9] registered
[  0.089634] acpiphp: Slot [10] registered
[  0.089650] acpiphp: Slot [11] registered
[  0.089667] acpiphp: Slot [12] registered
[  0.089684] acpiphp: Slot [13] registered
[  0.089701] acpiphp: Slot [14] registered
[  0.089720] acpiphp: Slot [15] registered
[  0.089737] acpiphp: Slot [16] registered
[  0.089755] acpiphp: Slot [17] registered
[  0.089772] acpiphp: Slot [18] registered
[  0.089788] acpiphp: Slot [19] registered
[  0.089805] acpiphp: Slot [20] registered
[  0.089823] acpiphp: Slot [21] registered
[  0.089839] acpiphp: Slot [22] registered
[  0.089856] acpiphp: Slot [23] registered
[  0.089873] acpiphp: Slot [24] registered
[  0.089890] acpiphp: Slot [25] registered
[  0.089907] acpiphp: Slot [26] registered
[  0.089924] acpiphp: Slot [27] registered
[  0.089941] acpiphp: Slot [28] registered
[  0.089957] acpiphp: Slot [29] registered
[  0.089974] acpiphp: Slot [30] registered
[  0.089991] acpiphp: Slot [31] registered
[  0.090002] PCI host bridge to bus 0000:00
[  0.090004] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[  0.090007] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[  0.090009] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  0.090011] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[  0.090015] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x140000000-0x20013fffffff window]
[  0.090017] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[  0.090064] pci 0000:00:00.0: [8086:1237] type 00 class 0x060000
[  0.090557] pci 0000:00:01.0: [8086:7000] type 00 class 0x060100
[  0.091826] pci 0000:00:01.3: [8086:7113] type 00 class 0x000000
[  0.092811] pci 0000:00:01.3: quirk: [io 0xb000-0xb03f] claimed by PIIX4 ACPI
[  0.092901] pci 0000:00:01.3: PIIX4 devres E PIO at fff0-ffff
[  0.092922] pci 0000:00:01.3: PIIX4 devres F MMIO at ffc00000-ffffffff
[  0.092941] pci 0000:00:01.3: PIIX4 devres G PIO at fff0-ffff
[  0.092960] pci 0000:00:01.3: PIIX4 devres H MMIO at ffc00000-ffffffff
[  0.092980] pci 0000:00:01.3: PIIX4 devres I PIO at fff0-ffff
[  0.093000] pci 0000:00:01.3: PIIX4 devres J PIO at fff0-ffff
[  0.093322] pci 0000:00:03.0: [1d0f:1111] type 00 class 0x030000
[  0.094012] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xc03fffff pref]
[  0.096301] pci 0000:00:03.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[  0.096408] pci 0000:00:03.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[  0.096745] pci 0000:00:04.0: [1d0f:8061] type 00 class 0x010802
[  0.098036] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [mem 0xc0514000-0xc0517fff]
[  0.102408] pci 0000:00:05.0: [1d0f:ec20] type 00 class 0x020000
[  0.103492] pci 0000:00:05.0: reg 0x10: [mem 0xc0510000-0xc0513fff]
[  0.105349] pci 0000:00:05.0: reg 0x18: [mem 0xc0400000-0xc04fffff pref]
[  0.108907] pci 0000:00:05.0: reg 0x20: [mem 0xc0500000-0xc050ffff]
[  0.109786] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 10
[  0.109870] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
[  0.109953] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 11
[  0.110032] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
[  0.110070] ACPI: PCI: Interrupt link LNKS configured for IRQ 9
[  0.110266] iommu: Default domain type: Translated 
[  0.110266] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode 
[  0.110266] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[  0.110266] Registered efivars operations
[  0.110266] NetLabel: Initializing
[  0.110266] NetLabel: domain hash size = 128
[  0.110266] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[  0.110266] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[  0.110266] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  0.110266] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[  0.110266] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9ebe018-0xbbffffff]
[  0.110266] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbbcce000-0xbbffffff]
[  0.110266] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbff7c000-0xbfffffff]
[  0.110266] e820: reserve RAM buffer [mem 0x138a00000-0x13bffffff]
[  0.110266] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[  0.110266] hpet0: 8 comparators, 32-bit 62.500000 MHz counter
[  0.111266] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
[  0.120402] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[  0.120416] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[  0.120484] pnp: PnP ACPI init
[  0.120824] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[  0.127189] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[  0.127261] NET: Registered PF_INET protocol family
[  0.127367] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[  0.127955] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[  0.127961] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[  0.127964] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[  0.127993] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[  0.128172] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[  0.128245] MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear)
[  0.128259] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[  0.128269] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[  0.128304] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[  0.128310] NET: Registered PF_XDP protocol family
[  0.128317] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[  0.128320] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[  0.128321] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  0.128322] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[  0.128324] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x140000000-0x20013fffffff window]
[  0.128367] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
[  0.128454] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[  0.128462] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[  0.128463] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000b4f03000-0x00000000b8f03000] (64MB)
[  0.128507] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[  0.128581] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b3e4b16716, max_idle_ns: 440795256380 ns
[  0.129187] clocksource: Switched to clocksource tsc
[  0.130133] Initialise system trusted keyrings
[  0.130140] Key type blacklist registered
[  0.130404] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[  0.132117] zbud: loaded
[  0.132296] SGI XFS with ACLs, security attributes, quota, no debug enabled
[  0.132880] integrity: Platform Keyring initialized
[  0.142962] Key type asymmetric registered
[  0.142967] Asymmetric key parser 'x509' registered
[  0.142998] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[  0.143087] io scheduler mq-deadline registered
[  0.143090] io scheduler kyber registered
[  0.143129] io scheduler bfq registered
[  0.144669] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[  0.144998] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[  0.145227] 00:04: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[  0.146154] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system - This is not a bug.
[  0.146806] nvme nvme0: pci function 0000:00:04.0
[  0.146845] rtc_cmos 00:00: RTC can wake from S4
[  0.148335] ACPI: \_SB_.LNKD: Enabled at IRQ 11
[  0.149957] rtc_cmos 00:00: registered as rtc0
[  0.150149] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2024-03-16T13:48:53 UTC (1710596933)
[  0.150229] rtc_cmos 00:00: alarms up to one day, 114 bytes nvram
[  0.150261] intel_pstate: P-states controlled by the platform
[  0.150286] pstore: Registered efi as persistent store backend
[  0.150299] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[  0.164123] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[  0.175792] nvme nvme0: 2/0/0 default/read/poll queues
[  0.178561] nvme0n1: p1 p127 p128
[  0.219528] Freeing initrd memory: 13568K
[  0.225269] Segment Routing with IPv6
[  0.225281] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[  0.225313] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[  0.225634] IPI shorthand broadcast: enabled
[  0.225657] sched_clock: Marking stable (222786079, 2793103)->(246505690, -20926508)
[  0.225791] registered taskstats version 1
[  0.225799] Loading compiled-in X.509 certificates
[  0.233376] Loaded X.509 cert 'Amazon.com: Amazon Linux Kernel Signing Key: 667bb2b16f86391f7a9685694cc07b65b110840f'
[  0.233470] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[  0.233587] Key type .fscrypt registered
[  0.233588] Key type fscrypt-provisioning registered
[  0.233827] pstore: Using crash dump compression: deflate
[  0.234036] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[  0.234043] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[  0.234053] ima: No architecture policies found
[  0.329492] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[  0.329989] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2428K
[  0.362822] Write protecting the kernel read-only data: 26624k
[  0.363316] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
[  0.363654] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1536K
[  0.363671] Run /init as init process
[  0.363673]  with arguments:
[  0.363674]   /init
[  0.363675]  with environment:
[  0.363675]   HOME=/
[  0.363676]   TERM=linux
[  0.363677]   BOOT_IMAGE=(hd0,gpt1)/boot/vmlinuz-6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64
[  0.385530] systemd[1]: systemd 252.16-1.amzn2023.0.2 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX -APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP -GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN -IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 -BZIP2 -LZ4 +XZ -ZLIB -ZSTD +BPF_FRAMEWORK +XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[  0.385535] systemd[1]: Detected virtualization amazon.
[  0.385539] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[  0.385541] systemd[1]: Running in initrd.
[  0.385636] systemd[1]: No hostname configured, using default hostname.
[  0.385680] systemd[1]: Hostname set to <localhost>.
[  0.385746] systemd[1]: Initializing machine ID from VM UUID.
[  0.485947] systemd[1]: Queued start job for default target initrd.target.
[  0.543239] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  0.543305] systemd[1]: Reached target initrd-usr-fs.target - Initrd /usr File System.
[  0.543317] systemd[1]: Reached target local-fs.target - Local File Systems.
[  0.543325] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[  0.543339] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[  0.543351] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
[  0.543362] systemd[1]: Reached target timers.target - Timer Units.
[  0.543613] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
[  0.543712] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[  0.543805] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
[  0.543894] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[  0.543953] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[  0.543966] systemd[1]: Reached target sockets.target - Socket Units.
[  0.544009] systemd[1]: kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes was skipped because of an unmet condition check (ConditionFileNotEmpty=/lib/modules/6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64/modules.devname).
[  0.544773] systemd[1]: Started rngd.service - Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
[  0.546354] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[  0.546568] systemd[1]: systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules was skipped because no trigger condition checks were met.
[  0.547403] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
[  0.548163] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
[  0.548979] systemd[1]: Starting systemd-vconsole-setup.service - Setup Virtual Console...
[  0.563881] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
[  0.564211] systemd[1]: Finished systemd-vconsole-setup.service - Setup Virtual Console.
[  0.564354] systemd[1]: dracut-cmdline-ask.service - dracut ask for additional cmdline parameters was skipped because no trigger condition checks were met.
[  0.565284] systemd[1]: Starting dracut-cmdline.service - dracut cmdline hook...
[  0.579650] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
[  0.600757] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[  0.602076] audit: type=1130 audit(1710596933.940:2): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=kernel msg='unit=systemd-journald comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  0.613813] audit: type=1130 audit(1710596933.960:3): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=kernel msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  0.675316] audit: type=1130 audit(1710596934.020:4): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=kernel msg='unit=dracut-cmdline comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  0.675323] audit: type=1334 audit(1710596934.020:5): prog-id=6 op=LOAD
[  0.675325] audit: type=1334 audit(1710596934.020:6): prog-id=7 op=LOAD
[  0.732665] audit: type=1130 audit(1710596934.070:7): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=kernel msg='unit=systemd-udevd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  0.766039] audit: type=1130 audit(1710596934.110:8): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=kernel msg='unit=dracut-pre-trigger comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  0.854126] audit: type=1130 audit(1710596934.200:9): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=kernel msg='unit=systemd-udev-trigger comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  1.653486] XFS (nvme0n1p1): Mounting V5 Filesystem
[  1.866202] XFS (nvme0n1p1): Ending clean mount
[  1.946572] audit: type=1130 audit(1710596935.290:10): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=kernel msg='unit=initrd-parse-etc comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  2.204137] systemd-journald[300]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd).
[  2.987648] SELinux: Class user_namespace not defined in policy.
[  2.987652] SELinux: the above unknown classes and permissions will be allowed
[  2.990093] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[  2.990095] SELinux: policy capability open_perms=1
[  2.990095] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[  2.990096] SELinux: policy capability always_check_network=0
[  2.990097] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[  2.990097] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[  2.990098] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[  2.990099] SELinux: policy capability ioctl_skip_cloexec=0
[  3.092337] systemd[1]: Successfully loaded SELinux policy in 240.420ms.
[  3.189880] systemd[1]: Relabelled /dev, /dev/shm, /run, /sys/fs/cgroup in 16.007ms.
[  3.193684] systemd[1]: systemd 252.16-1.amzn2023.0.2 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX -APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP -GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN -IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 -BZIP2 -LZ4 +XZ -ZLIB -ZSTD +BPF_FRAMEWORK +XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[  3.193689] systemd[1]: Detected virtualization amazon.
[  3.193693] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[  3.195546] systemd[1]: Initializing machine ID from VM UUID.
[  3.195585] systemd[1]: Installed transient /etc/machine-id file.
[  3.244274] systemd[1]: Failed to open libbpf, cgroup BPF features disabled: Operation not supported
[  3.337622] zram_generator::config[790]: zram0: system has too much memory (3785MB), limit is 800MB, ignoring.
[  3.568020] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/acpid.socket:6: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/acpid.socket → /run/acpid.socket; please update the unit file accordingly.
[  3.627414] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[  3.627515] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[  3.627908] systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
[  3.628188] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[  3.628414] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[  3.628620] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice - Slice /system/serial-getty.
[  3.628828] systemd[1]: Created slice system-sshd\x2dkeygen.slice - Slice /system/sshd-keygen.
[  3.629042] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[  3.629162] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  3.629237] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  3.629564] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[  3.629594] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
[  3.629616] systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.
[  3.629631] systemd[1]: Stopped target initrd-fs.target - Initrd File Systems.
[  3.629638] systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File System.
[  3.629648] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
[  3.629678] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[  3.629698] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[  3.629714] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
[  3.629728] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
[  3.631095] systemd[1]: Listening on systemd-coredump.socket - Process Core Dump Socket.
[  3.631211] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[  3.640790] systemd[1]: Listening on systemd-networkd.socket - Network Service Netlink Socket.
[  3.641628] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[  3.641883] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[  3.642578] systemd[1]: Listening on systemd-userdbd.socket - User Database Manager Socket.
[  3.713011] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[  3.714334] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[  3.715591] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[  3.716939] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[  3.718189] systemd[1]: Mounting tmp.mount - Temporary Directory /tmp...
[  3.718294] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
[  3.719724] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
[  3.722994] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[  3.726243] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
[  3.727427] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[  3.728746] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[  3.730034] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
[  3.731316] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
[  3.732427] systemd[1]: Starting nfs-convert.service - Preprocess NFS configuration convertion...
[  3.733672] systemd[1]: Starting systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device...
[  3.733763] systemd[1]: Stopped systemd-journald.service - Journal Service.
[  3.742006] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[  3.750442] systemd[1]: systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules was skipped because no trigger condition checks were met.
[  3.751549] systemd[1]: Starting systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line...
[  3.752748] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
[  3.754060] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[  3.755891] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[  3.755983] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[  3.756064] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[  3.756134] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[  3.756204] systemd[1]: Mounted tmp.mount - Temporary Directory /tmp.
[  3.760957] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[  3.762307] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[  3.762439] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[  3.762707] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[  3.763143] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[  3.763501] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
[  3.763634] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
[  3.767239] systemd[1]: nfs-convert.service: Deactivated successfully.
[  3.767375] systemd[1]: Finished nfs-convert.service - Preprocess NFS configuration convertion.
[  3.775487] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[  3.779029] loop: module loaded
[  3.784420] systemd[1]: Finished systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line.
[  3.785565] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[  3.785598] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[  3.786136] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[  3.793196] fuse: init (API version 7.37)
[  3.793313] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[  3.828151] systemd-journald[814]: Received client request to flush runtime journal.
[  4.258777] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[  4.259736] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[  4.283509] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[  4.284137] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[  4.288650] PTP clock support registered
[  4.293174] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[  4.293841] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSLPBN:00/input/input1
[  4.295120] ACPI: button: Sleep Button [SLPF]
[  4.309192] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12
[  4.310375] i8042: Warning: Keylock active
[  4.312508] ena 0000:00:05.0: Elastic Network Adapter (ENA) v2.11.1g
[  4.322865] ena 0000:00:05.0: ENA device version: 0.10
[  4.323512] ena 0000:00:05.0: ENA controller version: 0.0.1 implementation version 1
[  4.337217] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[  4.337776] AES CTR mode by8 optimization enabled
[  4.340947] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[  4.340953] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[  4.422834] ena 0000:00:05.0: ENA Large LLQ is disabled
[  4.435367] ena 0000:00:05.0: Elastic Network Adapter (ENA) found at mem c0510000, mac addr 02:a5:85:4a:ee:8f
[  4.533047] ena 0000:00:05.0 ens5: renamed from eth0
[  4.738720] zram_generator::config[1464]: zram0: system has too much memory (3785MB), limit is 800MB, ignoring.
[  4.965250] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[  4.965871] RPC: Registered udp transport module.
[  4.966354] RPC: Registered tcp transport module.
[  4.966835] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[  5.101740] ena 0000:00:05.0 ens5: Local page cache is disabled for less than 16 channels
[  5.104569] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): ens5: link becomes ready