OpenBSD băm mật khẩu bằng thuật toán bcrypt hay yescrypt hay SHA512?

OpenBSD 7.5 băm mật khẩu bằng thuật toán Bcrypt. Theo qui định của hàm crypt trong thư viện lập trình C thì 2b là kiểu băm mật khẩu của Bcrypt. Tạo user bằng lệnh adduser để coi thuật toán băm mật khẩu là gì trên OpenBSD. Coi lại trong /etc/master.passwd thì thấy có user hieukhin …

OpenBSD băm mật khẩu bằng thuật toán bcrypt hay yescrypt hay SHA512? Read More »