NetBSD 10 xài thuật toán băm mật khẩu argon2id chứ hổng phải bcrypt hay yescrypt hay sha512 nhen

Gỏi xoài cá cơm khô chua ngọt – Hình ảnh lấy từ mạng Internet. Băm mật khẩu trên NetBSD khác FreeBSD và OpenBSD. NetBSD 10 xài thuật toán băm mật khẩu argon2id để trong /etc/master.passwd. Nói chung họ nhà BSD như FreeBSD, OpenDSB hay NetBSD thì chuỗi băm mật khẩu sẽ để trong /etc/master.passwd còn …

NetBSD 10 xài thuật toán băm mật khẩu argon2id chứ hổng phải bcrypt hay yescrypt hay sha512 nhen Read More »