VMware ESXi 8 vẫn đang xài Busybox với Ash shell – Unix shell của 34 năm trước

Ash shell là 1 Unix shell được viết cuối thập niên 90 của thế kỉ 20 cách đây 34 năm để thay thế Bourne shell trong các bản BSD Unix.

Ash shell có giới thiệu trên website của họ là shell mặc định trên VMware ESXi 6, 7.

Ash shell còn có tên gọi khác là Almquist shell do được Kenneth Almquist viết ra.

VMware ESXi 8 xài BusyBox với Ash shell được nhúng vào bên trong.

Busybox shells

Busybox nhúng ash shell

Giới thiệu về Ash shell của Busybox

ash (78 kb)

CONFIG_ASH:

The most complete and most pedantically correct shell included with
busybox. This shell is actually a derivative of the Debian 'dash'
shell (by Herbert Xu), which was created by porting the 'ash' shell
(written by Kenneth Almquist) from NetBSD.

Symbol: ASH [=y]
Prompt: ash (78 kb)
  Defined at shell/Config.in:89
  Depends on: !NOMMU
  Location:
    -> Shells
  Selects: SHELL_ASH