Vagrant provision là gì?

Vagrant provision là chức năng tự động chạy 1 phần mềm nào đó khi máy ảo do Vagrant quản lí được bật lên xong.

Vagrant provisioner là các phần mềm cụ thể mà Vagrant móc vào được để kêu nó chạy đi khi máy ảo vừa khởi động xong.

Quá trình chạy Vagrant provision với 1 provisioner nào đó gọi là Vagrant provisioning.

Vagrant chạy được khá nhiều provisoner từ Shell của hệ điều hành tới phần mềm tạo, quản lí Container và cả phần mềm quản lí cấu hình…

Vagrant shell provisioning có Powershell trên Windows, Bash shell trên Linux.

Vagrant automation provisioning có Ansible, SaltStack, Chef, CFEngine, Puppet.

Vagrant container provisioning có Podman, Docker.