Hashcat dò mật khẩu mã hóa bằng thuật toán băm yescrypt có được hem?

Hashcat là công cụ dò mật khẩu được xài phổ biến trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Hash có thể dò mật khẩu của hệ điều hành Windows, Unix, Linux, macOS…

Các thuật toán băm mật khẩu như MD5, SHA256, SHA512, SHA3-512, bcrypt, scrypt… ở dạng thô đều được hashcat hỗ trợ ráo trọi.

Các phần mềm cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MSSQL… có tạo ra biến thể của thuật toán băm mật khẩu thô để mã hóa mật khẩu theo cách riêng cũng được Hashcat dò tận tình.

Ubuntu 22.04 trở đi đã băm mật khẩu bằng yescrypt mặc định nên tự nhiên mọi người có nhu cầu tìm công cụ bẻ khóa mật khẩu trên Ubuntu 22.04, hehe.

Rất tiếc tới thời điểm hiện tại 28/05/2024 hashcat vẫn chưa hỗ trợ dò mật khẩu mã hóa bằng thuật toán băm yescrypt.

hashcat –help cũng không thấy có liệt kê thuật toán băm argon2 lun, hic hic.

Bài tập an toàn thông tin thực chiến lần này là:

Lập trình Bash shell viết chương trình tên check_root_password để dò mật khẩu mã hóa bằng thuật toán băm yescrypt trên Ubuntu 22.04.

Dưới đây là danh sách các thuật toán băm mật khẩu được Hashcat 6.2.6 hỗ trợ để dò mật khẩu hay bẻ khóa mật khẩu, hay tìm lại mật khẩu bị lãng quên, Tây gọi là password cracking, password recovery.

# hashcat --help
hashcat (v6.2.6) starting in help mode

Usage: hashcat [options]... hash|hashfile|hccapxfile [dictionary|mask|directory]...

- [ Options ] -

 Options Short / Long      | Type | Description                     | Example
================================+======+======================================================+=======================
 -m, --hash-type        | Num | Hash-type, references below (otherwise autodetect)  | -m 1000
 -a, --attack-mode       | Num | Attack-mode, see references below          | -a 3
 -V, --version         |   | Print version                    |
 -h, --help           |   | Print help                      |
   --quiet          |   | Suppress output                   |
   --hex-charset       |   | Assume charset is given in hex            |
   --hex-salt         |   | Assume salt is given in hex             |
   --hex-wordlist       |   | Assume words in wordlist are given in hex      |
   --force          |   | Ignore warnings                   |
   --deprecated-check-disable |   | Enable deprecated plugins              |
   --status          |   | Enable automatic update of the status screen     |
   --status-json       |   | Enable JSON format for status output         |
   --status-timer       | Num | Sets seconds between status screen updates to X   | --status-timer=1
   --stdin-timeout-abort   | Num | Abort if there is no input from stdin for X seconds | --stdin-timeout-abort=300
   --machine-readable     |   | Display the status view in a machine-readable format |
   --keep-guessing      |   | Keep guessing the hash after it has been cracked   |
   --self-test-disable    |   | Disable self-test functionality on startup      |
   --loopback         |   | Add new plains to induct directory          |
   --markov-hcstat2      | File | Specify hcstat2 file to use             | --markov-hcstat2=my.hcstat2
   --markov-disable      |   | Disables markov-chains, emulates classic brute-force |
   --markov-classic      |   | Enables classic markov-chains, no per-position    |
   --markov-inverse      |   | Enables inverse markov-chains, no per-position    |
 -t, --markov-threshold     | Num | Threshold X when to stop accepting new markov-chains | -t 50
   --runtime         | Num | Abort session after X seconds of runtime       | --runtime=10
   --session         | Str | Define specific session name             | --session=mysession
   --restore         |   | Restore session from --session            |
   --restore-disable     |   | Do not write restore file              |
   --restore-file-path    | File | Specific path to restore file            | --restore-file-path=x.restore
 -o, --outfile         | File | Define outfile for recovered hash          | -o outfile.txt
   --outfile-format      | Str | Outfile format to use, separated with commas     | --outfile-format=1,3
   --outfile-autohex-disable |   | Disable the use of $HEX[] in output plains      |
   --outfile-check-timer   | Num | Sets seconds between outfile checks to X       | --outfile-check-timer=30
   --wordlist-autohex-disable |   | Disable the conversion of $HEX[] from the wordlist  |
 -p, --separator        | Char | Separator char for hashlists and outfile       | -p :
   --stdout          |   | Do not crack a hash, instead print candidates only  |
   --show           |   | Compare hashlist with potfile; show cracked hashes  |
   --left           |   | Compare hashlist with potfile; show uncracked hashes |
   --username         |   | Enable ignoring of usernames in hashfile       |
   --remove          |   | Enable removal of hashes once they are cracked    |
   --remove-timer       | Num | Update input hash file each X seconds        | --remove-timer=30
   --potfile-disable     |   | Do not write potfile                 |
   --potfile-path       | File | Specific path to potfile               | --potfile-path=my.pot
   --encoding-from      | Code | Force internal wordlist encoding from X       | --encoding-from=iso-8859-15
   --encoding-to       | Code | Force internal wordlist encoding to X        | --encoding-to=utf-32le
   --debug-mode        | Num | Defines the debug mode (hybrid only by using rules) | --debug-mode=4
   --debug-file        | File | Output file for debugging rules           | --debug-file=good.log
   --induction-dir      | Dir | Specify the induction directory to use for loopback | --induction=inducts
   --outfile-check-dir    | Dir | Specify the outfile directory to monitor for plains | --outfile-check-dir=x
   --logfile-disable     |   | Disable the logfile                 |
   --hccapx-message-pair   | Num | Load only message pairs from hccapx matching X    | --hccapx-message-pair=2
   --nonce-error-corrections | Num | The BF size range to replace AP's nonce last bytes  | --nonce-error-corrections=16
   --keyboard-layout-mapping | File | Keyboard layout mapping table for special hash-modes | --keyb=german.hckmap
   --truecrypt-keyfiles    | File | Keyfiles to use, separated with commas        | --truecrypt-keyf=x.png
   --veracrypt-keyfiles    | File | Keyfiles to use, separated with commas        | --veracrypt-keyf=x.txt
   --veracrypt-pim-start   | Num | VeraCrypt personal iterations multiplier start    | --veracrypt-pim-start=450
   --veracrypt-pim-stop    | Num | VeraCrypt personal iterations multiplier stop    | --veracrypt-pim-stop=500
 -b, --benchmark        |   | Run benchmark of selected hash-modes         |
   --benchmark-all      |   | Run benchmark of all hash-modes (requires -b)    |
   --speed-only        |   | Return expected speed of the attack, then quit    |
   --progress-only      |   | Return ideal progress step size and time to process |
 -c, --segment-size       | Num | Sets size in MB to cache from the wordfile to X   | -c 32
   --bitmap-min        | Num | Sets minimum bits allowed for bitmaps to X      | --bitmap-min=24
   --bitmap-max        | Num | Sets maximum bits allowed for bitmaps to X      | --bitmap-max=24
   --cpu-affinity       | Str | Locks to CPU devices, separated with commas     | --cpu-affinity=1,2,3
   --hook-threads       | Num | Sets number of threads for a hook (per compute unit) | --hook-threads=8
   --hash-info        |   | Show information for each hash-mode         |
   --example-hashes      |   | Alias of --hash-info                 |
   --backend-ignore-cuda   |   | Do not try to open CUDA interface on startup     |
   --backend-ignore-hip    |   | Do not try to open HIP interface on startup     |
   --backend-ignore-metal   |   | Do not try to open Metal interface on startup    |
   --backend-ignore-opencl  |   | Do not try to open OpenCL interface on startup    |
 -I, --backend-info       |   | Show system/evironment/backend API info       | -I or -II
 -d, --backend-devices     | Str | Backend devices to use, separated with commas    | -d 1
 -D, --opencl-device-types   | Str | OpenCL device-types to use, separated with commas  | -D 1
 -O, --optimized-kernel-enable |   | Enable optimized kernels (limits password length)  |
 -M, --multiply-accel-disable  |   | Disable multiply kernel-accel with processor count  |
 -w, --workload-profile     | Num | Enable a specific workload profile, see pool below  | -w 3
 -n, --kernel-accel       | Num | Manual workload tuning, set outerloop step size to X | -n 64
 -u, --kernel-loops       | Num | Manual workload tuning, set innerloop step size to X | -u 256
 -T, --kernel-threads      | Num | Manual workload tuning, set thread count to X    | -T 64
   --backend-vector-width   | Num | Manually override backend vector-width to X     | --backend-vector=4
   --spin-damp        | Num | Use CPU for device synchronization, in percent    | --spin-damp=10
   --hwmon-disable      |   | Disable temperature and fanspeed reads and triggers |
   --hwmon-temp-abort     | Num | Abort if temperature reaches X degrees Celsius    | --hwmon-temp-abort=100
   --scrypt-tmto       | Num | Manually override TMTO value for scrypt to X     | --scrypt-tmto=3
 -s, --skip           | Num | Skip X words from the start             | -s 1000000
 -l, --limit          | Num | Limit X words from the start + skipped words     | -l 1000000
   --keyspace         |   | Show keyspace base:mod values and quit        |
 -j, --rule-left        | Rule | Single rule applied to each word from left wordlist | -j 'c'
 -k, --rule-right        | Rule | Single rule applied to each word from right wordlist | -k '^-'
 -r, --rules-file        | File | Multiple rules applied to each word from wordlists  | -r rules/best64.rule
 -g, --generate-rules      | Num | Generate X random rules               | -g 10000
   --generate-rules-func-min | Num | Force min X functions per rule            |
   --generate-rules-func-max | Num | Force max X functions per rule            |
   --generate-rules-func-sel | Str | Pool of rule operators valid for random rule engine | --generate-rules-func-sel=ioTlc
   --generate-rules-seed   | Num | Force RNG seed set to X               |
 -1, --custom-charset1     | CS  | User-defined charset ?1               | -1 ?l?d?u
 -2, --custom-charset2     | CS  | User-defined charset ?2               | -2 ?l?d?s
 -3, --custom-charset3     | CS  | User-defined charset ?3               |
 -4, --custom-charset4     | CS  | User-defined charset ?4               |
   --identify         |   | Shows all supported algorithms for input hashes   | --identify my.hash
 -i, --increment        |   | Enable mask increment mode              |
   --increment-min      | Num | Start mask incrementing at X             | --increment-min=4
   --increment-max      | Num | Stop mask incrementing at X             | --increment-max=8
 -S, --slow-candidates     |   | Enable slower (but advanced) candidate generators  |
   --brain-server       |   | Enable brain server                 |
   --brain-server-timer    | Num | Update the brain server dump each X seconds (min:60) | --brain-server-timer=300
 -z, --brain-client       |   | Enable brain client, activates -S          |
   --brain-client-features  | Num | Define brain client features, see below       | --brain-client-features=3
   --brain-host        | Str | Brain server host (IP or domain)           | --brain-host=127.0.0.1
   --brain-port        | Port | Brain server port                  | --brain-port=13743
   --brain-password      | Str | Brain server authentication password         | --brain-password=bZfhCvGUSjRq
   --brain-session      | Hex | Overrides automatically calculated brain session   | --brain-session=0x2ae611db
   --brain-session-whitelist | Hex | Allow given sessions only, separated with commas   | --brain-session-whitelist=0x2ae611db

- [ Hash modes ] -

   # | Name                            | Category
 ======+============================================================+======================================
  900 | MD4                            | Raw Hash
   0 | MD5                            | Raw Hash
  100 | SHA1                            | Raw Hash
  1300 | SHA2-224                          | Raw Hash
  1400 | SHA2-256                          | Raw Hash
 10800 | SHA2-384                          | Raw Hash
  1700 | SHA2-512                          | Raw Hash
 17300 | SHA3-224                          | Raw Hash
 17400 | SHA3-256                          | Raw Hash
 17500 | SHA3-384                          | Raw Hash
 17600 | SHA3-512                          | Raw Hash
  6000 | RIPEMD-160                         | Raw Hash
  600 | BLAKE2b-512                        | Raw Hash
 11700 | GOST R 34.11-2012 (Streebog) 256-bit, big-endian      | Raw Hash
 11800 | GOST R 34.11-2012 (Streebog) 512-bit, big-endian      | Raw Hash
  6900 | GOST R 34.11-94                      | Raw Hash
 17010 | GPG (AES-128/AES-256 (SHA-1($pass)))            | Raw Hash
  5100 | Half MD5                          | Raw Hash
 17700 | Keccak-224                         | Raw Hash
 17800 | Keccak-256                         | Raw Hash
 17900 | Keccak-384                         | Raw Hash
 18000 | Keccak-512                         | Raw Hash
  6100 | Whirlpool                         | Raw Hash
 10100 | SipHash                          | Raw Hash
   70 | md5(utf16le($pass))                    | Raw Hash
  170 | sha1(utf16le($pass))                    | Raw Hash
  1470 | sha256(utf16le($pass))                   | Raw Hash
 10870 | sha384(utf16le($pass))                   | Raw Hash
  1770 | sha512(utf16le($pass))                   | Raw Hash
  610 | BLAKE2b-512($pass.$salt)                  | Raw Hash salted and/or iterated
  620 | BLAKE2b-512($salt.$pass)                  | Raw Hash salted and/or iterated
   10 | md5($pass.$salt)                      | Raw Hash salted and/or iterated
   20 | md5($salt.$pass)                      | Raw Hash salted and/or iterated
  3800 | md5($salt.$pass.$salt)                   | Raw Hash salted and/or iterated
  3710 | md5($salt.md5($pass))                   | Raw Hash salted and/or iterated
  4110 | md5($salt.md5($pass.$salt))                | Raw Hash salted and/or iterated
  4010 | md5($salt.md5($salt.$pass))                | Raw Hash salted and/or iterated
 21300 | md5($salt.sha1($salt.$pass))                | Raw Hash salted and/or iterated
   40 | md5($salt.utf16le($pass))                 | Raw Hash salted and/or iterated
  2600 | md5(md5($pass))                      | Raw Hash salted and/or iterated
  3910 | md5(md5($pass).md5($salt))                 | Raw Hash salted and/or iterated
  3500 | md5(md5(md5($pass)))                    | Raw Hash salted and/or iterated
  4400 | md5(sha1($pass))                      | Raw Hash salted and/or iterated
  4410 | md5(sha1($pass).$salt)                   | Raw Hash salted and/or iterated
 20900 | md5(sha1($pass).md5($pass).sha1($pass))          | Raw Hash salted and/or iterated
 21200 | md5(sha1($salt).md5($pass))                | Raw Hash salted and/or iterated
  4300 | md5(strtoupper(md5($pass)))                | Raw Hash salted and/or iterated
   30 | md5(utf16le($pass).$salt)                 | Raw Hash salted and/or iterated
  110 | sha1($pass.$salt)                     | Raw Hash salted and/or iterated
  120 | sha1($salt.$pass)                     | Raw Hash salted and/or iterated
  4900 | sha1($salt.$pass.$salt)                  | Raw Hash salted and/or iterated
  4520 | sha1($salt.sha1($pass))                  | Raw Hash salted and/or iterated
 24300 | sha1($salt.sha1($pass.$salt))               | Raw Hash salted and/or iterated
  140 | sha1($salt.utf16le($pass))                 | Raw Hash salted and/or iterated
 19300 | sha1($salt1.$pass.$salt2)                 | Raw Hash salted and/or iterated
 14400 | sha1(CX)                          | Raw Hash salted and/or iterated
  4700 | sha1(md5($pass))                      | Raw Hash salted and/or iterated
  4710 | sha1(md5($pass).$salt)                   | Raw Hash salted and/or iterated
 21100 | sha1(md5($pass.$salt))                   | Raw Hash salted and/or iterated
 18500 | sha1(md5(md5($pass)))                   | Raw Hash salted and/or iterated
  4500 | sha1(sha1($pass))                     | Raw Hash salted and/or iterated
  4510 | sha1(sha1($pass).$salt)                  | Raw Hash salted and/or iterated
  5000 | sha1(sha1($salt.$pass.$salt))               | Raw Hash salted and/or iterated
  130 | sha1(utf16le($pass).$salt)                 | Raw Hash salted and/or iterated
  1410 | sha256($pass.$salt)                    | Raw Hash salted and/or iterated
  1420 | sha256($salt.$pass)                    | Raw Hash salted and/or iterated
 22300 | sha256($salt.$pass.$salt)                 | Raw Hash salted and/or iterated
 20720 | sha256($salt.sha256($pass))                | Raw Hash salted and/or iterated
 21420 | sha256($salt.sha256_bin($pass))              | Raw Hash salted and/or iterated
  1440 | sha256($salt.utf16le($pass))                | Raw Hash salted and/or iterated
 20800 | sha256(md5($pass))                     | Raw Hash salted and/or iterated
 20710 | sha256(sha256($pass).$salt)                | Raw Hash salted and/or iterated
 21400 | sha256(sha256_bin($pass))                 | Raw Hash salted and/or iterated
  1430 | sha256(utf16le($pass).$salt)                | Raw Hash salted and/or iterated
 10810 | sha384($pass.$salt)                    | Raw Hash salted and/or iterated
 10820 | sha384($salt.$pass)                    | Raw Hash salted and/or iterated
 10840 | sha384($salt.utf16le($pass))                | Raw Hash salted and/or iterated
 10830 | sha384(utf16le($pass).$salt)                | Raw Hash salted and/or iterated
  1710 | sha512($pass.$salt)                    | Raw Hash salted and/or iterated
  1720 | sha512($salt.$pass)                    | Raw Hash salted and/or iterated
  1740 | sha512($salt.utf16le($pass))                | Raw Hash salted and/or iterated
  1730 | sha512(utf16le($pass).$salt)                | Raw Hash salted and/or iterated
   50 | HMAC-MD5 (key = $pass)                   | Raw Hash authenticated
   60 | HMAC-MD5 (key = $salt)                   | Raw Hash authenticated
  150 | HMAC-SHA1 (key = $pass)                  | Raw Hash authenticated
  160 | HMAC-SHA1 (key = $salt)                  | Raw Hash authenticated
  1450 | HMAC-SHA256 (key = $pass)                 | Raw Hash authenticated
  1460 | HMAC-SHA256 (key = $salt)                 | Raw Hash authenticated
  1750 | HMAC-SHA512 (key = $pass)                 | Raw Hash authenticated
  1760 | HMAC-SHA512 (key = $salt)                 | Raw Hash authenticated
 11750 | HMAC-Streebog-256 (key = $pass), big-endian        | Raw Hash authenticated
 11760 | HMAC-Streebog-256 (key = $salt), big-endian        | Raw Hash authenticated
 11850 | HMAC-Streebog-512 (key = $pass), big-endian        | Raw Hash authenticated
 11860 | HMAC-Streebog-512 (key = $salt), big-endian        | Raw Hash authenticated
 28700 | Amazon AWS4-HMAC-SHA256                  | Raw Hash authenticated
 11500 | CRC32                           | Raw Checksum
 27900 | CRC32C                           | Raw Checksum
 28000 | CRC64Jones                         | Raw Checksum
 18700 | Java Object hashCode()                   | Raw Checksum
 25700 | MurmurHash                         | Raw Checksum
 27800 | MurmurHash3                        | Raw Checksum
 14100 | 3DES (PT = $salt, key = $pass)               | Raw Cipher, Known-plaintext attack
 14000 | DES (PT = $salt, key = $pass)               | Raw Cipher, Known-plaintext attack
 26401 | AES-128-ECB NOKDF (PT = $salt, key = $pass)        | Raw Cipher, Known-plaintext attack
 26402 | AES-192-ECB NOKDF (PT = $salt, key = $pass)        | Raw Cipher, Known-plaintext attack
 26403 | AES-256-ECB NOKDF (PT = $salt, key = $pass)        | Raw Cipher, Known-plaintext attack
 15400 | ChaCha20                          | Raw Cipher, Known-plaintext attack
 14500 | Linux Kernel Crypto API (2.4)               | Raw Cipher, Known-plaintext attack
 14900 | Skip32 (PT = $salt, key = $pass)              | Raw Cipher, Known-plaintext attack
 11900 | PBKDF2-HMAC-MD5                      | Generic KDF
 12000 | PBKDF2-HMAC-SHA1                      | Generic KDF
 10900 | PBKDF2-HMAC-SHA256                     | Generic KDF
 12100 | PBKDF2-HMAC-SHA512                     | Generic KDF
  8900 | scrypt                           | Generic KDF
  400 | phpass                           | Generic KDF
 16100 | TACACS+                          | Network Protocol
 11400 | SIP digest authentication (MD5)              | Network Protocol
  5300 | IKE-PSK MD5                        | Network Protocol
  5400 | IKE-PSK SHA1                        | Network Protocol
 25100 | SNMPv3 HMAC-MD5-96                     | Network Protocol
 25000 | SNMPv3 HMAC-MD5-96/HMAC-SHA1-96              | Network Protocol
 25200 | SNMPv3 HMAC-SHA1-96                    | Network Protocol
 26700 | SNMPv3 HMAC-SHA224-128                   | Network Protocol
 26800 | SNMPv3 HMAC-SHA256-192                   | Network Protocol
 26900 | SNMPv3 HMAC-SHA384-256                   | Network Protocol
 27300 | SNMPv3 HMAC-SHA512-384                   | Network Protocol
  2500 | WPA-EAPOL-PBKDF2                      | Network Protocol
  2501 | WPA-EAPOL-PMK                       | Network Protocol
 22000 | WPA-PBKDF2-PMKID+EAPOL                   | Network Protocol
 22001 | WPA-PMK-PMKID+EAPOL                    | Network Protocol
 16800 | WPA-PMKID-PBKDF2                      | Network Protocol
 16801 | WPA-PMKID-PMK                       | Network Protocol
  7300 | IPMI2 RAKP HMAC-SHA1                    | Network Protocol
 10200 | CRAM-MD5                          | Network Protocol
 16500 | JWT (JSON Web Token)                    | Network Protocol
 29200 | Radmin3                          | Network Protocol
 19600 | Kerberos 5, etype 17, TGS-REP               | Network Protocol
 19800 | Kerberos 5, etype 17, Pre-Auth               | Network Protocol
 28800 | Kerberos 5, etype 17, DB                  | Network Protocol
 19700 | Kerberos 5, etype 18, TGS-REP               | Network Protocol
 19900 | Kerberos 5, etype 18, Pre-Auth               | Network Protocol
 28900 | Kerberos 5, etype 18, DB                  | Network Protocol
  7500 | Kerberos 5, etype 23, AS-REQ Pre-Auth           | Network Protocol
 13100 | Kerberos 5, etype 23, TGS-REP               | Network Protocol
 18200 | Kerberos 5, etype 23, AS-REP                | Network Protocol
  5500 | NetNTLMv1 / NetNTLMv1+ESS                 | Network Protocol
 27000 | NetNTLMv1 / NetNTLMv1+ESS (NT)               | Network Protocol
  5600 | NetNTLMv2                         | Network Protocol
 27100 | NetNTLMv2 (NT)                       | Network Protocol
 29100 | Flask Session Cookie ($salt.$salt.$pass)          | Network Protocol
  4800 | iSCSI CHAP authentication, MD5(CHAP)            | Network Protocol
  8500 | RACF                            | Operating System
  6300 | AIX {smd5}                         | Operating System
  6700 | AIX {ssha1}                        | Operating System
  6400 | AIX {ssha256}                       | Operating System
  6500 | AIX {ssha512}                       | Operating System
  3000 | LM                             | Operating System
 19000 | QNX /etc/shadow (MD5)                   | Operating System
 19100 | QNX /etc/shadow (SHA256)                  | Operating System
 19200 | QNX /etc/shadow (SHA512)                  | Operating System
 15300 | DPAPI masterkey file v1 (context 1 and 2)         | Operating System
 15310 | DPAPI masterkey file v1 (context 3)            | Operating System
 15900 | DPAPI masterkey file v2 (context 1 and 2)         | Operating System
 15910 | DPAPI masterkey file v2 (context 3)            | Operating System
  7200 | GRUB 2                           | Operating System
 12800 | MS-AzureSync PBKDF2-HMAC-SHA256              | Operating System
 12400 | BSDi Crypt, Extended DES                  | Operating System
  1000 | NTLM                            | Operating System
  9900 | Radmin2                          | Operating System
  5800 | Samsung Android Password/PIN                | Operating System
 28100 | Windows Hello PIN/Password                 | Operating System
 13800 | Windows Phone 8+ PIN/password               | Operating System
  2410 | Cisco-ASA MD5                       | Operating System
  9200 | Cisco-IOS $8$ (PBKDF2-SHA256)               | Operating System
  9300 | Cisco-IOS $9$ (scrypt)                   | Operating System
  5700 | Cisco-IOS type 4 (SHA256)                 | Operating System
  2400 | Cisco-PIX MD5                       | Operating System
  8100 | Citrix NetScaler (SHA1)                  | Operating System
 22200 | Citrix NetScaler (SHA512)                 | Operating System
  1100 | Domain Cached Credentials (DCC), MS Cache         | Operating System
  2100 | Domain Cached Credentials 2 (DCC2), MS Cache 2       | Operating System
  7000 | FortiGate (FortiOS)                    | Operating System
 26300 | FortiGate256 (FortiOS256)                 | Operating System
  125 | ArubaOS                          | Operating System
  501 | Juniper IVE                        | Operating System
   22 | Juniper NetScreen/SSG (ScreenOS)              | Operating System
 15100 | Juniper/NetBSD sha1crypt                  | Operating System
 26500 | iPhone passcode (UID key + System Keybag)         | Operating System
  122 | macOS v10.4, macOS v10.5, macOS v10.6           | Operating System
  1722 | macOS v10.7                        | Operating System
  7100 | macOS v10.8+ (PBKDF2-SHA512)                | Operating System
  3200 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix)                | Operating System
  500 | md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5)         | Operating System
  1500 | descrypt, DES (Unix), Traditional DES           | Operating System
 29000 | sha1($salt.sha1(utf16le($username).':'.utf16le($pass)))  | Operating System
  7400 | sha256crypt $5$, SHA256 (Unix)               | Operating System
  1800 | sha512crypt $6$, SHA512 (Unix)               | Operating System
 24600 | SQLCipher                         | Database Server
  131 | MSSQL (2000)                        | Database Server
  132 | MSSQL (2005)                        | Database Server
  1731 | MSSQL (2012, 2014)                     | Database Server
 24100 | MongoDB ServerKey SCRAM-SHA-1               | Database Server
 24200 | MongoDB ServerKey SCRAM-SHA-256              | Database Server
   12 | PostgreSQL                         | Database Server
 11100 | PostgreSQL CRAM (MD5)                   | Database Server
 28600 | PostgreSQL SCRAM-SHA-256                  | Database Server
  3100 | Oracle H: Type (Oracle 7+)                 | Database Server
  112 | Oracle S: Type (Oracle 11+)                | Database Server
 12300 | Oracle T: Type (Oracle 12+)                | Database Server
  7401 | MySQL $A$ (sha256crypt)                  | Database Server
 11200 | MySQL CRAM (SHA1)                     | Database Server
  200 | MySQL323                          | Database Server
  300 | MySQL4.1/MySQL5                      | Database Server
  8000 | Sybase ASE                         | Database Server
  8300 | DNSSEC (NSEC3)                       | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
 25900 | KNX IP Secure - Device Authentication Code         | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
 16400 | CRAM-MD5 Dovecot                      | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  1411 | SSHA-256(Base64), LDAP {SSHA256}              | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  1711 | SSHA-512(Base64), LDAP {SSHA512}              | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
 24900 | Dahua Authentication MD5                  | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
 10901 | RedHat 389-DS LDAP (PBKDF2-HMAC-SHA256)          | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
 15000 | FileZilla Server >= 0.9.55                 | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
 12600 | ColdFusion 10+                       | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  1600 | Apache $apr1$ MD5, md5apr1, MD5 (APR)           | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  141 | Episerver 6.x < .NET 4                   | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  1441 | Episerver 6.x >= .NET 4                  | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  1421 | hMailServer                        | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  101 | nsldap, SHA-1(Base64), Netscape LDAP SHA          | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  111 | nsldaps, SSHA-1(Base64), Netscape LDAP SSHA        | FTP, HTTP, SMTP, LDAP Server
  7700 | SAP CODVN B (BCODE)                    | Enterprise Application Software (EAS)
  7701 | SAP CODVN B (BCODE) from RFC_READ_TABLE          | Enterprise Application Software (EAS)
  7800 | SAP CODVN F/G (PASSCODE)                  | Enterprise Application Software (EAS)
  7801 | SAP CODVN F/G (PASSCODE) from RFC_READ_TABLE        | Enterprise Application Software (EAS)
 10300 | SAP CODVN H (PWDSALTEDHASH) iSSHA-1            | Enterprise Application Software (EAS)
  133 | PeopleSoft                         | Enterprise Application Software (EAS)
 13500 | PeopleSoft PS_TOKEN                    | Enterprise Application Software (EAS)
 21500 | SolarWinds Orion                      | Enterprise Application Software (EAS)
 21501 | SolarWinds Orion v2                    | Enterprise Application Software (EAS)
   24 | SolarWinds Serv-U                     | Enterprise Application Software (EAS)
  8600 | Lotus Notes/Domino 5                    | Enterprise Application Software (EAS)
  8700 | Lotus Notes/Domino 6                    | Enterprise Application Software (EAS)
  9100 | Lotus Notes/Domino 8                    | Enterprise Application Software (EAS)
 26200 | OpenEdge Progress Encode                  | Enterprise Application Software (EAS)
 20600 | Oracle Transportation Management (SHA256)         | Enterprise Application Software (EAS)
  4711 | Huawei sha1(md5($pass).$salt)               | Enterprise Application Software (EAS)
 20711 | AuthMe sha256                       | Enterprise Application Software (EAS)
 22400 | AES Crypt (SHA256)                     | Full-Disk Encryption (FDE)
 27400 | VMware VMX (PBKDF2-HMAC-SHA1 + AES-256-CBC)        | Full-Disk Encryption (FDE)
 14600 | LUKS v1 (legacy)                      | Full-Disk Encryption (FDE)
 29541 | LUKS v1 RIPEMD-160 + AES                  | Full-Disk Encryption (FDE)
 29542 | LUKS v1 RIPEMD-160 + Serpent                | Full-Disk Encryption (FDE)
 29543 | LUKS v1 RIPEMD-160 + Twofish                | Full-Disk Encryption (FDE)
 29511 | LUKS v1 SHA-1 + AES                    | Full-Disk Encryption (FDE)
 29512 | LUKS v1 SHA-1 + Serpent                  | Full-Disk Encryption (FDE)
 29513 | LUKS v1 SHA-1 + Twofish                  | Full-Disk Encryption (FDE)
 29521 | LUKS v1 SHA-256 + AES                   | Full-Disk Encryption (FDE)
 29522 | LUKS v1 SHA-256 + Serpent                 | Full-Disk Encryption (FDE)
 29523 | LUKS v1 SHA-256 + Twofish                 | Full-Disk Encryption (FDE)
 29531 | LUKS v1 SHA-512 + AES                   | Full-Disk Encryption (FDE)
 29532 | LUKS v1 SHA-512 + Serpent                 | Full-Disk Encryption (FDE)
 29533 | LUKS v1 SHA-512 + Twofish                 | Full-Disk Encryption (FDE)
 13711 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit (legacy)         | Full-Disk Encryption (FDE)
 13712 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit (legacy)        | Full-Disk Encryption (FDE)
 13713 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit (legacy)        | Full-Disk Encryption (FDE)
 13741 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit + boot-mode (legacy)   | Full-Disk Encryption (FDE)
 13742 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit + boot-mode (legacy)  | Full-Disk Encryption (FDE)
 13743 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit + boot-mode (legacy)  | Full-Disk Encryption (FDE)
 29411 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29412 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29413 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29441 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit + boot-mode       | Full-Disk Encryption (FDE)
 29442 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit + boot-mode       | Full-Disk Encryption (FDE)
 29443 | VeraCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit + boot-mode       | Full-Disk Encryption (FDE)
 13751 | VeraCrypt SHA256 + XTS 512 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
 13752 | VeraCrypt SHA256 + XTS 1024 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
 13753 | VeraCrypt SHA256 + XTS 1536 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
 13761 | VeraCrypt SHA256 + XTS 512 bit + boot-mode (legacy)    | Full-Disk Encryption (FDE)
 13762 | VeraCrypt SHA256 + XTS 1024 bit + boot-mode (legacy)    | Full-Disk Encryption (FDE)
 13763 | VeraCrypt SHA256 + XTS 1536 bit + boot-mode (legacy)    | Full-Disk Encryption (FDE)
 29451 | VeraCrypt SHA256 + XTS 512 bit               | Full-Disk Encryption (FDE)
 29452 | VeraCrypt SHA256 + XTS 1024 bit              | Full-Disk Encryption (FDE)
 29453 | VeraCrypt SHA256 + XTS 1536 bit              | Full-Disk Encryption (FDE)
 29461 | VeraCrypt SHA256 + XTS 512 bit + boot-mode         | Full-Disk Encryption (FDE)
 29462 | VeraCrypt SHA256 + XTS 1024 bit + boot-mode        | Full-Disk Encryption (FDE)
 29463 | VeraCrypt SHA256 + XTS 1536 bit + boot-mode        | Full-Disk Encryption (FDE)
 13721 | VeraCrypt SHA512 + XTS 512 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
 13722 | VeraCrypt SHA512 + XTS 1024 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
 13723 | VeraCrypt SHA512 + XTS 1536 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
 29421 | VeraCrypt SHA512 + XTS 512 bit               | Full-Disk Encryption (FDE)
 29422 | VeraCrypt SHA512 + XTS 1024 bit              | Full-Disk Encryption (FDE)
 29423 | VeraCrypt SHA512 + XTS 1536 bit              | Full-Disk Encryption (FDE)
 13771 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 512 bit (legacy)       | Full-Disk Encryption (FDE)
 13772 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 1024 bit (legacy)       | Full-Disk Encryption (FDE)
 13773 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 1536 bit (legacy)       | Full-Disk Encryption (FDE)
 13781 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 512 bit + boot-mode (legacy) | Full-Disk Encryption (FDE)
 13782 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 1024 bit + boot-mode (legacy) | Full-Disk Encryption (FDE)
 13783 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 1536 bit + boot-mode (legacy) | Full-Disk Encryption (FDE)
 29471 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 512 bit            | Full-Disk Encryption (FDE)
 29472 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 1024 bit           | Full-Disk Encryption (FDE)
 29473 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 1536 bit           | Full-Disk Encryption (FDE)
 29481 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 512 bit + boot-mode      | Full-Disk Encryption (FDE)
 29482 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 1024 bit + boot-mode     | Full-Disk Encryption (FDE)
 29483 | VeraCrypt Streebog-512 + XTS 1536 bit + boot-mode     | Full-Disk Encryption (FDE)
 13731 | VeraCrypt Whirlpool + XTS 512 bit (legacy)         | Full-Disk Encryption (FDE)
 13732 | VeraCrypt Whirlpool + XTS 1024 bit (legacy)        | Full-Disk Encryption (FDE)
 13733 | VeraCrypt Whirlpool + XTS 1536 bit (legacy)        | Full-Disk Encryption (FDE)
 29431 | VeraCrypt Whirlpool + XTS 512 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29432 | VeraCrypt Whirlpool + XTS 1024 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29433 | VeraCrypt Whirlpool + XTS 1536 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 23900 | BestCrypt v3 Volume Encryption               | Full-Disk Encryption (FDE)
 16700 | FileVault 2                        | Full-Disk Encryption (FDE)
 27500 | VirtualBox (PBKDF2-HMAC-SHA256 & AES-128-XTS)       | Full-Disk Encryption (FDE)
 27600 | VirtualBox (PBKDF2-HMAC-SHA256 & AES-256-XTS)       | Full-Disk Encryption (FDE)
 20011 | DiskCryptor SHA512 + XTS 512 bit              | Full-Disk Encryption (FDE)
 20012 | DiskCryptor SHA512 + XTS 1024 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 20013 | DiskCryptor SHA512 + XTS 1536 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 22100 | BitLocker                         | Full-Disk Encryption (FDE)
 12900 | Android FDE (Samsung DEK)                 | Full-Disk Encryption (FDE)
  8800 | Android FDE <= 4.3                     | Full-Disk Encryption (FDE)
 18300 | Apple File System (APFS)                  | Full-Disk Encryption (FDE)
  6211 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit (legacy)         | Full-Disk Encryption (FDE)
  6212 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit (legacy)        | Full-Disk Encryption (FDE)
  6213 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit (legacy)        | Full-Disk Encryption (FDE)
  6241 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit + boot-mode (legacy)   | Full-Disk Encryption (FDE)
  6242 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit + boot-mode (legacy)  | Full-Disk Encryption (FDE)
  6243 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit + boot-mode (legacy)  | Full-Disk Encryption (FDE)
 29311 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29312 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29313 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29341 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit + boot-mode       | Full-Disk Encryption (FDE)
 29342 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit + boot-mode       | Full-Disk Encryption (FDE)
 29343 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit + boot-mode       | Full-Disk Encryption (FDE)
  6221 | TrueCrypt SHA512 + XTS 512 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
  6222 | TrueCrypt SHA512 + XTS 1024 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
  6223 | TrueCrypt SHA512 + XTS 1536 bit (legacy)          | Full-Disk Encryption (FDE)
 29321 | TrueCrypt SHA512 + XTS 512 bit               | Full-Disk Encryption (FDE)
 29322 | TrueCrypt SHA512 + XTS 1024 bit              | Full-Disk Encryption (FDE)
 29323 | TrueCrypt SHA512 + XTS 1536 bit              | Full-Disk Encryption (FDE)
  6231 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 512 bit (legacy)         | Full-Disk Encryption (FDE)
  6232 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 1024 bit (legacy)        | Full-Disk Encryption (FDE)
  6233 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 1536 bit (legacy)        | Full-Disk Encryption (FDE)
 29331 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 512 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29332 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 1024 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 29333 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 1536 bit             | Full-Disk Encryption (FDE)
 12200 | eCryptfs                          | Full-Disk Encryption (FDE)
 10400 | PDF 1.1 - 1.3 (Acrobat 2 - 4)               | Document
 10410 | PDF 1.1 - 1.3 (Acrobat 2 - 4), collider #1         | Document
 10420 | PDF 1.1 - 1.3 (Acrobat 2 - 4), collider #2         | Document
 10500 | PDF 1.4 - 1.6 (Acrobat 5 - 8)               | Document
 25400 | PDF 1.4 - 1.6 (Acrobat 5 - 8) - user and owner pass    | Document
 10600 | PDF 1.7 Level 3 (Acrobat 9)                | Document
 10700 | PDF 1.7 Level 8 (Acrobat 10 - 11)             | Document
  9400 | MS Office 2007                       | Document
  9500 | MS Office 2010                       | Document
  9600 | MS Office 2013                       | Document
 25300 | MS Office 2016 - SheetProtection              | Document
  9700 | MS Office <= 2003 $0/$1, MD5 + RC4             | Document
  9710 | MS Office <= 2003 $0/$1, MD5 + RC4, collider #1      | Document
  9720 | MS Office <= 2003 $0/$1, MD5 + RC4, collider #2      | Document
  9810 | MS Office <= 2003 $3, SHA1 + RC4, collider #1       | Document
  9820 | MS Office <= 2003 $3, SHA1 + RC4, collider #2       | Document
  9800 | MS Office <= 2003 $3/$4, SHA1 + RC4            | Document
 18400 | Open Document Format (ODF) 1.2 (SHA-256, AES)       | Document
 18600 | Open Document Format (ODF) 1.1 (SHA-1, Blowfish)      | Document
 16200 | Apple Secure Notes                     | Document
 23300 | Apple iWork                        | Document
  6600 | 1Password, agilekeychain                  | Password Manager
  8200 | 1Password, cloudkeychain                  | Password Manager
  9000 | Password Safe v2                      | Password Manager
  5200 | Password Safe v3                      | Password Manager
  6800 | LastPass + LastPass sniffed                | Password Manager
 13400 | KeePass 1 (AES/Twofish) and KeePass 2 (AES)        | Password Manager
 29700 | KeePass 1 (AES/Twofish) and KeePass 2 (AES) - keyfile only mode | Password Manager
 23400 | Bitwarden                         | Password Manager
 16900 | Ansible Vault                       | Password Manager
 26000 | Mozilla key3.db                      | Password Manager
 26100 | Mozilla key4.db                      | Password Manager
 23100 | Apple Keychain                       | Password Manager
 11600 | 7-Zip                           | Archive
 12500 | RAR3-hp                          | Archive
 23800 | RAR3-p (Compressed)                    | Archive
 23700 | RAR3-p (Uncompressed)                   | Archive
 13000 | RAR5                            | Archive
 17220 | PKZIP (Compressed Multi-File)               | Archive
 17200 | PKZIP (Compressed)                     | Archive
 17225 | PKZIP (Mixed Multi-File)                  | Archive
 17230 | PKZIP (Mixed Multi-File Checksum-Only)           | Archive
 17210 | PKZIP (Uncompressed)                    | Archive
 20500 | PKZIP Master Key                      | Archive
 20510 | PKZIP Master Key (6 byte optimization)           | Archive
 23001 | SecureZIP AES-128                     | Archive
 23002 | SecureZIP AES-192                     | Archive
 23003 | SecureZIP AES-256                     | Archive
 13600 | WinZip                           | Archive
 18900 | Android Backup                       | Archive
 24700 | Stuffit5                          | Archive
 13200 | AxCrypt 1                         | Archive
 13300 | AxCrypt 1 in-memory SHA1                  | Archive
 23500 | AxCrypt 2 AES-128                     | Archive
 23600 | AxCrypt 2 AES-256                     | Archive
 14700 | iTunes backup < 10.0                    | Archive
 14800 | iTunes backup >= 10.0                   | Archive
  8400 | WBB3 (Woltlab Burning Board)                | Forums, CMS, E-Commerce
  2612 | PHPS                            | Forums, CMS, E-Commerce
  121 | SMF (Simple Machines Forum) > v1.1             | Forums, CMS, E-Commerce
  3711 | MediaWiki B type                      | Forums, CMS, E-Commerce
  4521 | Redmine                          | Forums, CMS, E-Commerce
 24800 | Umbraco HMAC-SHA1                     | Forums, CMS, E-Commerce
   11 | Joomla < 2.5.18                      | Forums, CMS, E-Commerce
 13900 | OpenCart                          | Forums, CMS, E-Commerce
 11000 | PrestaShop                         | Forums, CMS, E-Commerce
 16000 | Tripcode                          | Forums, CMS, E-Commerce
  7900 | Drupal7                          | Forums, CMS, E-Commerce
  4522 | PunBB                           | Forums, CMS, E-Commerce
  2811 | MyBB 1.2+, IPB2+ (Invision Power Board)          | Forums, CMS, E-Commerce
  2611 | vBulletin < v3.8.5                     | Forums, CMS, E-Commerce
  2711 | vBulletin >= v3.8.5                    | Forums, CMS, E-Commerce
 25600 | bcrypt(md5($pass)) / bcryptmd5               | Forums, CMS, E-Commerce
 25800 | bcrypt(sha1($pass)) / bcryptsha1              | Forums, CMS, E-Commerce
 28400 | bcrypt(sha512($pass)) / bcryptsha512            | Forums, CMS, E-Commerce
   21 | osCommerce, xt:Commerce                  | Forums, CMS, E-Commerce
 18100 | TOTP (HMAC-SHA1)                      | One-Time Password
  2000 | STDOUT                           | Plaintext
 99999 | Plaintext                         | Plaintext
 21600 | Web2py pbkdf2-sha512                    | Framework
 10000 | Django (PBKDF2-SHA256)                   | Framework
  124 | Django (SHA-1)                       | Framework
 12001 | Atlassian (PBKDF2-HMAC-SHA1)                | Framework
 19500 | Ruby on Rails Restful-Authentication            | Framework
 27200 | Ruby on Rails Restful Auth (one round, no sitekey)     | Framework
 30000 | Python Werkzeug MD5 (HMAC-MD5 (key = $salt))        | Framework
 30120 | Python Werkzeug SHA256 (HMAC-SHA256 (key = $salt))     | Framework
 20200 | Python passlib pbkdf2-sha512                | Framework
 20300 | Python passlib pbkdf2-sha256                | Framework
 20400 | Python passlib pbkdf2-sha1                 | Framework
 24410 | PKCS#8 Private Keys (PBKDF2-HMAC-SHA1 + 3DES/AES)     | Private Key
 24420 | PKCS#8 Private Keys (PBKDF2-HMAC-SHA256 + 3DES/AES)    | Private Key
 15500 | JKS Java Key Store Private Keys (SHA1)           | Private Key
 22911 | RSA/DSA/EC/OpenSSH Private Keys ($0$)           | Private Key
 22921 | RSA/DSA/EC/OpenSSH Private Keys ($6$)           | Private Key
 22931 | RSA/DSA/EC/OpenSSH Private Keys ($1, $3$)         | Private Key
 22941 | RSA/DSA/EC/OpenSSH Private Keys ($4$)           | Private Key
 22951 | RSA/DSA/EC/OpenSSH Private Keys ($5$)           | Private Key
 23200 | XMPP SCRAM PBKDF2-SHA1                   | Instant Messaging Service
 28300 | Teamspeak 3 (channel hash)                 | Instant Messaging Service
 22600 | Telegram Desktop < v2.1.14 (PBKDF2-HMAC-SHA1)       | Instant Messaging Service
 24500 | Telegram Desktop >= v2.1.14 (PBKDF2-HMAC-SHA512)      | Instant Messaging Service
 22301 | Telegram Mobile App Passcode (SHA256)           | Instant Messaging Service
   23 | Skype                           | Instant Messaging Service
 29600 | Terra Station Wallet (AES256-CBC(PBKDF2($pass)))      | Cryptocurrency Wallet
 26600 | MetaMask Wallet                      | Cryptocurrency Wallet
 21000 | BitShares v0.x - sha512(sha512_bin(pass))         | Cryptocurrency Wallet
 28501 | Bitcoin WIF private key (P2PKH), compressed        | Cryptocurrency Wallet
 28502 | Bitcoin WIF private key (P2PKH), uncompressed       | Cryptocurrency Wallet
 28503 | Bitcoin WIF private key (P2WPKH, Bech32), compressed    | Cryptocurrency Wallet
 28504 | Bitcoin WIF private key (P2WPKH, Bech32), uncompressed   | Cryptocurrency Wallet
 28505 | Bitcoin WIF private key (P2SH(P2WPKH)), compressed     | Cryptocurrency Wallet
 28506 | Bitcoin WIF private key (P2SH(P2WPKH)), uncompressed    | Cryptocurrency Wallet
 11300 | Bitcoin/Litecoin wallet.dat                | Cryptocurrency Wallet
 16600 | Electrum Wallet (Salt-Type 1-3)              | Cryptocurrency Wallet
 21700 | Electrum Wallet (Salt-Type 4)               | Cryptocurrency Wallet
 21800 | Electrum Wallet (Salt-Type 5)               | Cryptocurrency Wallet
 12700 | Blockchain, My Wallet                   | Cryptocurrency Wallet
 15200 | Blockchain, My Wallet, V2                 | Cryptocurrency Wallet
 18800 | Blockchain, My Wallet, Second Password (SHA256)      | Cryptocurrency Wallet
 25500 | Stargazer Stellar Wallet XLM                | Cryptocurrency Wallet
 16300 | Ethereum Pre-Sale Wallet, PBKDF2-HMAC-SHA256        | Cryptocurrency Wallet
 15600 | Ethereum Wallet, PBKDF2-HMAC-SHA256            | Cryptocurrency Wallet
 15700 | Ethereum Wallet, SCRYPT                  | Cryptocurrency Wallet
 22500 | MultiBit Classic .key (MD5)                | Cryptocurrency Wallet
 27700 | MultiBit Classic .wallet (scrypt)             | Cryptocurrency Wallet
 22700 | MultiBit HD (scrypt)                    | Cryptocurrency Wallet
 28200 | Exodus Desktop Wallet (scrypt)               | Cryptocurrency Wallet

- [ Brain Client Features ] -

 # | Features
 ===+========
 1 | Send hashed passwords
 2 | Send attack positions
 3 | Send hashed passwords and attack positions

- [ Outfile Formats ] -

 # | Format
 ===+========
 1 | hash[:salt]
 2 | plain
 3 | hex_plain
 4 | crack_pos
 5 | timestamp absolute
 6 | timestamp relative

- [ Rule Debugging Modes ] -

 # | Format
 ===+========
 1 | Finding-Rule
 2 | Original-Word
 3 | Original-Word:Finding-Rule
 4 | Original-Word:Finding-Rule:Processed-Word
 5 | Original-Word:Finding-Rule:Processed-Word:Wordlist

- [ Attack Modes ] -

 # | Mode
 ===+======
 0 | Straight
 1 | Combination
 3 | Brute-force
 6 | Hybrid Wordlist + Mask
 7 | Hybrid Mask + Wordlist
 9 | Association

- [ Built-in Charsets ] -

 ? | Charset
 ===+=========
 l | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [a-z]
 u | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [A-Z]
 d | 0123456789         [0-9]
 h | 0123456789abcdef      [0-9a-f]
 H | 0123456789ABCDEF      [0-9A-F]
 s | !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
 a | ?l?u?d?s
 b | 0x00 - 0xff

- [ OpenCL Device Types ] -

 # | Device Type
 ===+=============
 1 | CPU
 2 | GPU
 3 | FPGA, DSP, Co-Processor

- [ Workload Profiles ] -

 # | Performance | Runtime | Power Consumption | Desktop Impact
 ===+=============+=========+===================+=================
 1 | Low     |  2 ms | Low        | Minimal
 2 | Default   | 12 ms | Economic     | Noticeable
 3 | High    | 96 ms | High       | Unresponsive
 4 | Nightmare  | 480 ms | Insane      | Headless

- [ License ] -

 hashcat is licensed under the MIT license
 Copyright and license terms are listed in docs/license.txt

- [ Basic Examples ] -

 Attack-     | Hash- |
 Mode       | Type | Example command
 ==================+=======+==================================================================
 Wordlist     | $P$  | hashcat -a 0 -m 400 example400.hash example.dict
 Wordlist + Rules | MD5  | hashcat -a 0 -m 0 example0.hash example.dict -r rules/best64.rule
 Brute-Force   | MD5  | hashcat -a 3 -m 0 example0.hash ?a?a?a?a?a?a
 Combinator    | MD5  | hashcat -a 1 -m 0 example0.hash example.dict example.dict
 Association   | $1$  | hashcat -a 9 -m 500 example500.hash 1word.dict -r rules/best64.rule

If you still have no idea what just happened, try the following pages:

* https://hashcat.net/wiki/#howtos_videos_papers_articles_etc_in_the_wild
* https://hashcat.net/faq/

If you think you need help by a real human come to the hashcat Discord:

* https://hashcat.net/discord