Paid

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… – Học Online hàng tháng bằng Google Meet

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… Học Online hàng tháng bằng Google Meet Lập trình tự động 100% xây dựng Web aplication tốc độ cao bằng WordPress nền tảng LAMP stack, LEMP stack chạy trên Linux server. Lập trình Bash shell để xây dựng các hệ thống CNTT theo …

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… – Học Online hàng tháng bằng Google Meet Read More »

Build K8S Cluster bằng Kubespray – Tự động 100% – Mini Course VMware

Thời gian học: 5 ngàyCác bạn lưu trang web lại coi offline sau khi hết thời gian học online.Thời gian làm LAB ước tính: 60 phút tùy máy tính + mạng Internet của bạn nhanh hay chậm Build K8S Cluster bằng Kubespray Tự động 100% VMware Workstation LAB Các công cụ học và làm LAB: Vagrant …

Build K8S Cluster bằng Kubespray – Tự động 100% – Mini Course VMware Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 09

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% LAB 09 Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo Oracle VM VirtualBox AlmaLinux 9 Alpine Linux 3.18 Ubuntu Server 22.04 LTS Lập trình Bash shell để …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 09 Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 08

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo VMware Workstation Oracle VM VirtualBox Microfsoft Hyper-V Ubuntu Server 22.04 LTS AlmaLinux 9 Lập trình Bash shell để tự …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 08 Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 06

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo VMware Workstation Oracle VM VirtualBox Microfsoft Hyper-V Ubuntu Server 22.04 LTS AlmaLinux 9 Lập trình Bash shell để tự …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 06 Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 07

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo VMware Workstation Oracle VM VirtualBox Microfsoft Hyper-V Ubuntu Server 22.04 LTS AlmaLinux 9 Lập trình Bash shell để tự …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 07 Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 05

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo VMware Workstation Oracle VM VirtualBox Microfsoft Hyper-V Ubuntu Server 22.04 LTS AlmaLinux 9 Lập trình Bash shell để tự …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 05 Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 04

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo VMware Workstation Oracle VM VirtualBox Microfsoft Hyper-V Ubuntu Server 22.04 LTS AlmaLinux 9 Lập trình Bash shell để tự …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 04 Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 03

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo VMware Workstation Oracle VM VirtualBox Microfsoft Hyper-V Ubuntu Server 22.04 LTS AlmaLinux 9 Lập trình Bash shell để tự …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 03 Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 02

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% LAB 02 Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo Oracle VM VirtualBox Ubuntu Server 22.04 LTS AlmaLinux 9 Alpine Linux 3.18 Lập trình Bash shell để …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 02 Read More »