Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% – LAB 09

Current Status
Not Enrolled
Price
400,000 VNĐ
Get Started

Thời gian học: 5 ngày 

Ansible Inventory quản lí 3 Node

Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo

Tối ưu Docker Container image

Tự động 100%

LAB 09

Các công cụ học và làm LAB:

  • Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo
  • Oracle VM VirtualBox
  • AlmaLinux 9
  • Alpine Linux 3.18
  • Ubuntu Server 22.04 LTS
  • Lập trình Bash shell để tự động trên Linux
  • Lập trình PowerShell tự động trên Windows
  • Build Docker Container image tối ưu
  • Ansible inventory
  • Ansible playbook