Chương trình dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán SHA512 hay là root password cracking tool by sha512 algorithm

Khi nói đến dò mật khẩu trên Linux nhiều người sẽ nghĩ xài các công cụ password cracking như John the Ripper, hydra, Hashcat chạy trên Kali Linux.

Trong khóa học DevSecOps thực chiến – Ansible Automation platform thực chiến – Lập trình Bash shell thực chiến chúng tôi có viết ra chương trình dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán SHA512 tên là root_password_cracking_sha512.sh

root_password_cracking_sha512.sh được viết bằng Bash shell.

Toàn bộ mã nguồn root_password_cracking_sha512.sh khoảng 100 dòng code và video giải thích chi tiết mã nguồn nằm trong bài học Ansible triển khai ứng dụng tự động 100%

Thuật toán băm mật khẩu SHA512 đang được xài trên dòng RHEL 5 6 7 8 9.

Chương trình root_password_cracking_sha512.sh tự động kiểm tra kiểm tra kiểu băm mật khẩu là SHA512 với rounds 5000 mặc định.

bash root_password_cracking_sha512.sh pass_list.txt 
Đang chạy bằng user root
Đúng dòng RHEL và các biến thể òi
Có file pass_list.txt hên quá hổng có rỗng
Có mạng Internet để cài cắm òi
Mới chạy script lần đầu thì phải có mạng Internet để cài cắm các thứ cần thiết
Đúng kiểu băm mật khẩu là SHA512 òi
SHA512 có số rounds mặc định là 5000.
so3eeSh2 hổng phải là mật khẩu của root òi
ooHee9Ju hổng phải là mật khẩu của root òi
zo9Iitu5 hổng phải là mật khẩu của root òi
eeX0Choh hổng phải là mật khẩu của root òi
athohSh7 hổng phải là mật khẩu của root òi
ui7Eiquu hổng phải là mật khẩu của root òi
ta6Zechi hổng phải là mật khẩu của root òi
aiTahg2u hổng phải là mật khẩu của root òi
oDieQu5n hổng phải là mật khẩu của root òi
taHo1Otu hổng phải là mật khẩu của root òi
oTh9hoh8 hổng phải là mật khẩu của root òi
OQuoox9n hổng phải là mật khẩu của root òi
is6eem4U hổng phải là mật khẩu của root òi
geix8Xae hổng phải là mật khẩu của root òi
Oob1Aech hổng phải là mật khẩu của root òi

Ier0eish là mật khẩu của root

Chương trình root_password_cracking.sh tự động kiểm tra kiểm tra kiểu băm mật khẩu là SHA512 với rounds là 9999 khác mặc định.

bash root_password_cracking_sha512.sh pass_list.txt 
Đang chạy bằng user root
Đúng dòng RHEL và các biến thể òi
Có file pass_list.txt hên quá hổng có rỗng
Có mạng Internet để cài cắm òi
Mới chạy script lần đầu thì phải có mạng Internet để cài cắm các thứ cần thiết
Đúng kiểu băm mật khẩu là SHA512 òi
SHA512 có số rounds là 9999.
so3eeSh2 hổng phải là mật khẩu của root òi
ooHee9Ju hổng phải là mật khẩu của root òi
zo9Iitu5 hổng phải là mật khẩu của root òi
eeX0Choh hổng phải là mật khẩu của root òi
athohSh7 hổng phải là mật khẩu của root òi
ui7Eiquu hổng phải là mật khẩu của root òi
ta6Zechi hổng phải là mật khẩu của root òi
aiTahg2u hổng phải là mật khẩu của root òi
oDieQu5n hổng phải là mật khẩu của root òi
taHo1Otu hổng phải là mật khẩu của root òi
oTh9hoh8 hổng phải là mật khẩu của root òi
OQuoox9n hổng phải là mật khẩu của root òi
is6eem4U hổng phải là mật khẩu của root òi
geix8Xae hổng phải là mật khẩu của root òi
Oob1Aech hổng phải là mật khẩu của root òi

Ier0eish là mật khẩu của root

Để giấu mã nguồn chương trình root_password_cracking_sha512.sh viết bằng Bash shell chúng tôi xài công cụ Shell script compiler.

root_password_cracking_sha512.sh sẽ được biên dịch thành dạng nhị phân (binary) nhờ shc.

Các bạn tải chương trình dò mật khẩu root_password_cracking_sha512 về chạy xem có chương trình có dò đúng mật khẩu root trên Linux hay không!

https://devsecops.edu.vn/wp-content/uploads/2024/06/root_password_cracking_sha512