VirtualBox có những card mạng ảo nào để các máy ảo làm việc với nhau

VirtualBox có 8 card mạng ảo gồm NAT, Bridged Adapter, Internal Network, Host-only Adapter, Generic Driver, NAT Network, Cloud network (Experimental – trải nghiệm cái mới), Not attached. VirtualBox tạo card mạng NAT mặc định với địa chỉ IP là 10.0.2.15 cho máy ảo. Máy ảo VirtualBox chỉ có card mạng NAT ra được mạng …

VirtualBox có những card mạng ảo nào để các máy ảo làm việc với nhau Read More »