Thuật toán sinh để sinh ra các mật khẩu cho rainbow table

Bài tập toán rời rạc thực chiến như sau: Liệt kê tất cả các mật khẩu dài 7 kí tự có cả chữ thường, chữ in hoa, chữ số từ 0 đến 9 và các kí tự đặc biệt như !@#$%^&*(). Nếu bạn muốn lập trình tạo bảng rainbow table để dò mật khẩu và …

Thuật toán sinh để sinh ra các mật khẩu cho rainbow table Read More »