Quản lí tiến trình trên Linux có những lệnh nào?

Tiến trình trên Linux ở không gian kernel (kernel space) gọi là kernel thread. Tiến trình trên Linux ở không gian người dùng (user space) gọi là process hoặc light weight process (LWP). Quản lí tiến trình trên Linux có những lệnh sau