Webgoat chỉ có web pentest thôi đúng không?

WebGoat là ứng dụng web viết bằng Java để học về an toàn thông tin. Webgoat thuộc dự án OWASP (Open Source Foundation for Application Security) chuyên làm về kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web. OWASP có phân loại các lỗi an toàn thông tin của ứng dụng web thành nhiều chủ đề …

Webgoat chỉ có web pentest thôi đúng không? Read More »