Ansible AWX RBAC để làm gì?

Ansible playbook chỉ thích hợp cho từng cá nhân làm các công việc tự động của riêng họ. Khi môi trường làm việc lớn hơn có nhiều người cùng làm chung thì Ansible automation cần phải được quản lí tập trung và phân chia quyền hạn ra thành từng vai trò cho từng nhóm người. …

Ansible AWX RBAC để làm gì? Read More »