RPM scriptlet là gì và bài tập Linux thực chiến dành cho bạn

Linux kernel là trái tim của mọi hệ điều hành Linux. Tuy nhiên trái tim này lâu lâu cũng bị lỗi và cần được sửa lỗi.

Linux kernel cũng được các hãng phần cứng, phần mềm liên tục thêm những tính năng mới vào.

Khi đó bạn phải cài nâng cấp Linux kernel để lên đời cho hệ thống Linux server của mình.

Quá trình nâng cấp Linux kernel trên các bản Linux sử dụng công cụ RPM bạn sẽ thấy có nhiều dòng Running scriptlet như các hình dưới

RPM scriptlet là các đoạn mã viết bằng Bash shell hoặc các ngôn ngữ lập trình dạng kịch bản như Python, Perl… có trong gói rpm. Trước khi hoặc sau khi cài 1 gói rpm thì các script trong gói rpm đó sẽ được chạy.

Cơm thêm

Cài vim editor trên Linux cũng thấy có RPM scriptlet như hình

# yum install vim-enhanced -y
Last metadata expiration check: 0:04:13 ago on Mon 25 Mar 2024 02:16:23 AM +07.
Dependencies resolved.
=======================================================================================================================================
 Package              Architecture       Version                Repository          Size
=======================================================================================================================================
Installing:
 vim-enhanced           x86_64          2:8.2.2637-20.el9_1          appstream          1.8 M
Installing dependencies:
 gpm-libs             x86_64          1.20.7-29.el9             appstream           20 k
 vim-common            x86_64          2:8.2.2637-20.el9_1          appstream          6.6 M
 vim-filesystem          noarch          2:8.2.2637-20.el9_1          baseos            14 k

Transaction Summary
=======================================================================================================================================
Install 4 Packages

Total download size: 8.4 M
Installed size: 34 M
Downloading Packages:
(1/4): vim-filesystem-8.2.2637-20.el9_1.noarch.rpm                           18 kB/s | 14 kB   00:00
(2/4): gpm-libs-1.20.7-29.el9.x86_64.rpm                                38 kB/s | 20 kB   00:00
(3/4): vim-enhanced-8.2.2637-20.el9_1.x86_64.rpm                            1.1 MB/s | 1.8 MB   00:01
(4/4): vim-common-8.2.2637-20.el9_1.x86_64.rpm                             1.9 MB/s | 6.6 MB   00:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                 1.3 MB/s | 8.4 MB   00:06
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                                        1/1
 Installing    : gpm-libs-1.20.7-29.el9.x86_64                                         1/4
 Installing    : vim-filesystem-2:8.2.2637-20.el9_1.noarch                                   2/4
 Installing    : vim-common-2:8.2.2637-20.el9_1.x86_64                                     3/4
 Installing    : vim-enhanced-2:8.2.2637-20.el9_1.x86_64                                    4/4
 Running scriptlet: vim-enhanced-2:8.2.2637-20.el9_1.x86_64                                    4/4
 Verifying    : vim-filesystem-2:8.2.2637-20.el9_1.noarch                                   1/4
 Verifying    : vim-enhanced-2:8.2.2637-20.el9_1.x86_64                                    2/4
 Verifying    : vim-common-2:8.2.2637-20.el9_1.x86_64                                     3/4
 Verifying    : gpm-libs-1.20.7-29.el9.x86_64                                         4/4

Installed:
 gpm-libs-1.20.7-29.el9.x86_64         vim-common-2:8.2.2637-20.el9_1.x86_64   vim-enhanced-2:8.2.2637-20.el9_1.x86_64
 vim-filesystem-2:8.2.2637-20.el9_1.noarch

Complete!

Dưới đây là toàn bộ quá trình cài Linux kernel, sau khi cài xong Linux kernel mới bạn phải khởi động lại và chọn kernel mới để xài.

# yum update
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         304 kB/s | 2.2 MB   00:07
Rocky Linux 9 - AppStream                                       2.4 MB/s | 7.4 MB   00:03
Rocky Linux 9 - Extras                                         4.1 kB/s | 14 kB   00:03
Dependencies resolved.
=======================================================================================================================================
 Package                 Architecture    Version                   Repository       Size
=======================================================================================================================================
Installing:
 kernel                 x86_64       5.14.0-362.24.1.el9_3            baseos         4.6 M
Upgrading:
 NetworkManager             x86_64       1:1.44.0-5.el9_3               baseos         2.2 M
 NetworkManager-libnm          x86_64       1:1.44.0-5.el9_3               baseos         1.8 M
 NetworkManager-team           x86_64       1:1.44.0-5.el9_3               baseos         38 k
 NetworkManager-tui           x86_64       1:1.44.0-5.el9_3               baseos         243 k
 basesystem               noarch       11-13.el9.0.1                baseos         6.4 k
 binutils                x86_64       2.35.2-42.el9_3.1              baseos         4.5 M
 binutils-gold              x86_64       2.35.2-42.el9_3.1              baseos         732 k
 curl                  x86_64       7.76.1-26.el9_3.3              baseos         293 k
 firewalld                noarch       1.2.5-2.el9_3                baseos         446 k
 firewalld-filesystem          noarch       1.2.5-2.el9_3                baseos         8.2 k
 glibc                  x86_64       2.34-83.el9.12                baseos         1.9 M
 glibc-common              x86_64       2.34-83.el9.12                baseos         303 k
 glibc-gconv-extra            x86_64       2.34-83.el9.12                baseos         1.5 M
 glibc-langpack-en            x86_64       2.34-83.el9.12                baseos         561 k
 gnutls                 x86_64       3.7.6-23.el9_3.3               baseos         1.0 M
 grub2-common              noarch       1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4         baseos         903 k
 grub2-pc                x86_64       1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4         baseos         13 k
 grub2-pc-modules            noarch       1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4         baseos         909 k
 grub2-tools               x86_64       1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4         baseos         1.8 M
 grub2-tools-minimal           x86_64       1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4         baseos         601 k
 iwl100-firmware             noarch       39.31.5.1-142.el9_3             baseos         163 k
 iwl1000-firmware            noarch       1:39.31.5.1-142.el9_3            baseos         163 k
 iwl105-firmware             noarch       18.168.6.1-142.el9_3             baseos         242 k
 iwl135-firmware             noarch       18.168.6.1-142.el9_3             baseos         250 k
 iwl2000-firmware            noarch       18.168.6.1-142.el9_3             baseos         244 k
 iwl2030-firmware            noarch       18.168.6.1-142.el9_3             baseos         253 k
 iwl3160-firmware            noarch       1:25.30.13.0-142.el9_3            baseos         519 k
 iwl5000-firmware            noarch       8.83.5.1_1-142.el9_3             baseos         160 k
 iwl5150-firmware            noarch       8.24.2.2-142.el9_3              baseos         159 k
 iwl6000g2a-firmware           noarch       18.168.6.1-142.el9_3             baseos         228 k
 iwl6050-firmware            noarch       41.28.5.1-142.el9_3             baseos         185 k
 iwl7260-firmware            noarch       1:25.30.13.0-142.el9_3            baseos         41 M
 kernel-tools              x86_64       5.14.0-362.24.1.el9_3            baseos         4.9 M
 kernel-tools-libs            x86_64       5.14.0-362.24.1.el9_3            baseos         4.6 M
 libcurl                 x86_64       7.76.1-26.el9_3.3              baseos         283 k
 libssh                 x86_64       0.10.4-12.el9_3               baseos         215 k
 libssh-config              noarch       0.10.4-12.el9_3               baseos         9.2 k
 libsss_certmap             x86_64       2.9.1-4.el9_3.5               baseos         92 k
 libsss_idmap              x86_64       2.9.1-4.el9_3.5               baseos         43 k
 libsss_nss_idmap            x86_64       2.9.1-4.el9_3.5               baseos         47 k
 libsss_sudo               x86_64       2.9.1-4.el9_3.5               baseos         37 k
 libxml2                 x86_64       2.9.13-5.el9_3                baseos         746 k
 linux-firmware             noarch       20230814-142.el9_3              baseos         307 M
 linux-firmware-whence          noarch       20230814-142.el9_3              baseos         77 k
 microcode_ctl              noarch       4:20230808-2.20231009.1.el9_3        baseos         7.7 M
 openssh                 x86_64       8.7p1-34.el9_3.3               baseos         456 k
 openssh-clients             x86_64       8.7p1-34.el9_3.3               baseos         712 k
 openssh-server             x86_64       8.7p1-34.el9_3.3               baseos         458 k
 openssl                 x86_64       1:3.0.7-25.el9_3               baseos         1.2 M
 openssl-libs              x86_64       1:3.0.7-25.el9_3               baseos         2.1 M
 policycoreutils             x86_64       3.5-3.el9_3                 baseos         206 k
 python-unversioned-command       noarch       3.9.18-1.el9_3.1               appstream       8.6 k
 python3                 x86_64       3.9.18-1.el9_3.1               baseos         25 k
 python3-firewall            noarch       1.2.5-2.el9_3                baseos         348 k
 python3-libs              x86_64       3.9.18-1.el9_3.1               baseos         7.3 M
 python3-pip-wheel            noarch       21.2.3-7.el9_3.1               baseos         1.1 M
 python3-rpm               x86_64       4.16.1.3-27.el9_3              baseos         64 k
 rocky-gpg-keys             noarch       9.3-1.2.el9                 baseos         13 k
 rocky-release              noarch       9.3-1.2.el9                 baseos         23 k
 rocky-repos               noarch       9.3-1.2.el9                 baseos         13 k
 rpm                   x86_64       4.16.1.3-27.el9_3              baseos         485 k
 rpm-build-libs             x86_64       4.16.1.3-27.el9_3              baseos         87 k
 rpm-libs                x86_64       4.16.1.3-27.el9_3              baseos         307 k
 rpm-plugin-audit            x86_64       4.16.1.3-27.el9_3              baseos         15 k
 rpm-plugin-selinux           x86_64       4.16.1.3-27.el9_3              baseos         15 k
 rpm-plugin-systemd-inhibit       x86_64       4.16.1.3-27.el9_3              appstream        15 k
 rpm-sign-libs              x86_64       4.16.1.3-27.el9_3              baseos         19 k
 selinux-policy             noarch       38.1.23-1.el9_3.2              baseos         52 k
 selinux-policy-targeted         noarch       38.1.23-1.el9_3.2              baseos         6.5 M
 sqlite-libs               x86_64       3.34.1-7.el9_3                baseos         618 k
 sssd-client               x86_64       2.9.1-4.el9_3.5               baseos         162 k
 sssd-common               x86_64       2.9.1-4.el9_3.5               baseos         1.6 M
 sssd-kcm                x86_64       2.9.1-4.el9_3.5               baseos         110 k
 sudo                  x86_64       1.9.5p2-10.el9_3               baseos         1.0 M
 systemd                 x86_64       252-18.el9.0.1.rocky             baseos         3.9 M
 systemd-libs              x86_64       252-18.el9.0.1.rocky             baseos         651 k
 systemd-pam               x86_64       252-18.el9.0.1.rocky             baseos         259 k
 systemd-rpm-macros           noarch       252-18.el9.0.1.rocky             baseos         47 k
 systemd-udev              x86_64       252-18.el9.0.1.rocky             baseos         1.8 M
 tzdata                 noarch       2024a-1.el9                 baseos         430 k
Installing dependencies:
 freetype                x86_64       2.10.4-9.el9                 baseos         387 k
 graphite2                x86_64       1.3.14-9.el9                 baseos         94 k
 grub2-tools-efi             x86_64       1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4         baseos         539 k
 grub2-tools-extra            x86_64       1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4         baseos         838 k
 harfbuzz                x86_64       2.7.4-8.el9                 baseos         624 k
 kernel-core               x86_64       5.14.0-362.24.1.el9_3            baseos         19 M
 kernel-modules             x86_64       5.14.0-362.24.1.el9_3            baseos         37 M
 kernel-modules-core           x86_64       5.14.0-362.24.1.el9_3            baseos         31 M
 libpng                 x86_64       2:1.6.37-12.el9               baseos         116 k

Transaction Summary
=======================================================================================================================================
Install 10 Packages
Upgrade 80 Packages

Total download size: 516 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/90): graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64.rpm                               109 kB/s | 94 kB   00:00
(2/90): freetype-2.10.4-9.el9.x86_64.rpm                                431 kB/s | 387 kB   00:00
(3/90): libpng-1.6.37-12.el9.x86_64.rpm                                777 kB/s | 116 kB   00:00
(4/90): harfbuzz-2.7.4-8.el9.x86_64.rpm                                592 kB/s | 624 kB   00:01
(5/90): kernel-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64.rpm                            7.0 MB/s | 4.6 MB   00:00
(6/90): kernel-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64.rpm                          5.2 MB/s | 19 MB   00:03
(7/90): grub2-tools-extra-2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64.rpm                     4.2 MB/s | 838 kB   00:00
(8/90): grub2-tools-efi-2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64.rpm                      1.1 MB/s | 539 kB   00:00
(9/90): basesystem-11-13.el9.0.1.noarch.rpm                               85 kB/s | 6.4 kB   00:00
(10/90): kernel-modules-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64.rpm                        7.5 MB/s | 37 MB   00:04
(11/90): selinux-policy-38.1.23-1.el9_3.2.noarch.rpm                          651 kB/s | 52 kB   00:00
(12/90): python3-firewall-1.2.5-2.el9_3.noarch.rpm                           2.2 MB/s | 348 kB   00:00
(13/90): firewalld-filesystem-1.2.5-2.el9_3.noarch.rpm                         113 kB/s | 8.2 kB   00:00
(14/90): selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9_3.2.noarch.rpm                     9.5 MB/s | 6.5 MB   00:00
(15/90): firewalld-1.2.5-2.el9_3.noarch.rpm                              2.4 MB/s | 446 kB   00:00
(16/90): binutils-gold-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64.rpm                          2.8 MB/s | 732 kB   00:00
(17/90): libxml2-2.9.13-5.el9_3.x86_64.rpm                               3.9 MB/s | 746 kB   00:00
(18/90): policycoreutils-3.5-3.el9_3.x86_64.rpm                            1.6 MB/s | 206 kB   00:00
(19/90): kernel-modules-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64.rpm                     6.1 MB/s | 31 MB   00:05
(20/90): binutils-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64.rpm                             7.5 MB/s | 4.5 MB   00:00
(21/90): rpm-sign-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64.rpm                          230 kB/s | 19 kB   00:00
(22/90): rpm-plugin-selinux-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64.rpm                        165 kB/s | 15 kB   00:00
(23/90): rpm-plugin-audit-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64.rpm                         142 kB/s | 15 kB   00:00
(24/90): rpm-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64.rpm                             2.2 MB/s | 307 kB   00:00
(25/90): python3-pip-wheel-21.2.3-7.el9_3.1.noarch.rpm                         2.0 MB/s | 1.1 MB   00:00
(26/90): rpm-build-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64.rpm                          388 kB/s | 87 kB   00:00
(27/90): rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64.rpm                               2.1 MB/s | 485 kB   00:00
(28/90): python3-rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64.rpm                           556 kB/s | 64 kB   00:00
(29/90): openssl-libs-3.0.7-25.el9_3.x86_64.rpm                            6.4 MB/s | 2.1 MB   00:00
(30/90): openssl-3.0.7-25.el9_3.x86_64.rpm                               3.3 MB/s | 1.2 MB   00:00
(31/90): tzdata-2024a-1.el9.noarch.rpm                                 1.1 MB/s | 430 kB   00:00
(32/90): sqlite-libs-3.34.1-7.el9_3.x86_64.rpm                             3.0 MB/s | 618 kB   00:00
(33/90): linux-firmware-whence-20230814-142.el9_3.noarch.rpm                      563 kB/s | 77 kB   00:00
(34/90): iwl6050-firmware-41.28.5.1-142.el9_3.noarch.rpm                        427 kB/s | 185 kB   00:00
(35/90): iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch.rpm                      1.2 MB/s | 228 kB   00:00
(36/90): iwl5150-firmware-8.24.2.2-142.el9_3.noarch.rpm                        837 kB/s | 159 kB   00:00
(37/90): iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-142.el9_3.noarch.rpm                       661 kB/s | 160 kB   00:00
(38/90): iwl3160-firmware-25.30.13.0-142.el9_3.noarch.rpm                       1.1 MB/s | 519 kB   00:00
(39/90): iwl2030-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch.rpm                       1.4 MB/s | 253 kB   00:00
(40/90): iwl2000-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch.rpm                       1.4 MB/s | 244 kB   00:00
(41/90): iwl135-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch.rpm                        1.0 MB/s | 250 kB   00:00
(42/90): iwl105-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch.rpm                        414 kB/s | 242 kB   00:00
(43/90): iwl7260-firmware-25.30.13.0-142.el9_3.noarch.rpm                        13 MB/s | 41 MB   00:03
(44/90): iwl100-firmware-39.31.5.1-142.el9_3.noarch.rpm                        1.1 MB/s | 163 kB   00:00
(45/90): microcode_ctl-20230808-2.20231009.1.el9_3.noarch.rpm                     8.4 MB/s | 7.7 MB   00:00
(46/90): python3-libs-3.9.18-1.el9_3.1.x86_64.rpm                           9.2 MB/s | 7.3 MB   00:00
(47/90): python3-3.9.18-1.el9_3.1.x86_64.rpm                              225 kB/s | 25 kB   00:00
(48/90): gnutls-3.7.6-23.el9_3.3.x86_64.rpm                              2.6 MB/s | 1.0 MB   00:00
(49/90): openssh-server-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64.rpm                          963 kB/s | 458 kB   00:00
(50/90): iwl1000-firmware-39.31.5.1-142.el9_3.noarch.rpm                        47 kB/s | 163 kB   00:03
(51/90): openssh-clients-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64.rpm                          2.5 MB/s | 712 kB   00:00
(52/90): sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64.rpm                              483 kB/s | 110 kB   00:00
(53/90): sssd-common-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64.rpm                            3.6 MB/s | 1.6 MB   00:00
(54/90): sssd-client-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64.rpm                            721 kB/s | 162 kB   00:00
(55/90): libsss_sudo-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64.rpm                            319 kB/s | 37 kB   00:00
(56/90): libsss_nss_idmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64.rpm                          324 kB/s | 47 kB   00:00
(57/90): openssh-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64.rpm                              345 kB/s | 456 kB   00:01
(58/90): libsss_idmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64.rpm                            528 kB/s | 43 kB   00:00
(59/90): libsss_certmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64.rpm                           269 kB/s | 92 kB   00:00
(60/90): systemd-udev-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64.rpm                         3.9 MB/s | 1.8 MB   00:00
(61/90): systemd-pam-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64.rpm                          1.1 MB/s | 259 kB   00:00
(62/90): systemd-rpm-macros-252-18.el9.0.1.rocky.noarch.rpm                      101 kB/s | 47 kB   00:00
(63/90): systemd-libs-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64.rpm                         2.2 MB/s | 651 kB   00:00
(64/90): libcurl-7.76.1-26.el9_3.3.x86_64.rpm                             1.2 MB/s | 283 kB   00:00
(65/90): curl-7.76.1-26.el9_3.3.x86_64.rpm                               349 kB/s | 293 kB   00:00
(66/90): libssh-config-0.10.4-12.el9_3.noarch.rpm                            94 kB/s | 9.2 kB   00:00
(67/90): libssh-0.10.4-12.el9_3.x86_64.rpm                               959 kB/s | 215 kB   00:00
(68/90): sudo-1.9.5p2-10.el9_3.x86_64.rpm                               2.1 MB/s | 1.0 MB   00:00
(69/90): systemd-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64.rpm                            1.3 MB/s | 3.9 MB   00:03
(70/90): kernel-tools-libs-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64.rpm                      2.5 MB/s | 4.6 MB   00:01
(71/90): glibc-langpack-en-2.34-83.el9.12.x86_64.rpm                          1.8 MB/s | 561 kB   00:00
(72/90): glibc-gconv-extra-2.34-83.el9.12.x86_64.rpm                          2.6 MB/s | 1.5 MB   00:00
(73/90): kernel-tools-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64.rpm                         2.5 MB/s | 4.9 MB   00:01
(74/90): glibc-common-2.34-83.el9.12.x86_64.rpm                            911 kB/s | 303 kB   00:00
(75/90): NetworkManager-tui-1.44.0-5.el9_3.x86_64.rpm                         1.0 MB/s | 243 kB   00:00
(76/90): NetworkManager-team-1.44.0-5.el9_3.x86_64.rpm                         344 kB/s | 38 kB   00:00
(77/90): glibc-2.34-83.el9.12.x86_64.rpm                                2.5 MB/s | 1.9 MB   00:00
(78/90): NetworkManager-libnm-1.44.0-5.el9_3.x86_64.rpm                        2.9 MB/s | 1.8 MB   00:00
(79/90): rocky-repos-9.3-1.2.el9.noarch.rpm                               94 kB/s | 13 kB   00:00
(80/90): rocky-release-9.3-1.2.el9.noarch.rpm                             238 kB/s | 23 kB   00:00
(81/90): rocky-gpg-keys-9.3-1.2.el9.noarch.rpm                             135 kB/s | 13 kB   00:00
(82/90): NetworkManager-1.44.0-5.el9_3.x86_64.rpm                           2.8 MB/s | 2.2 MB   00:00
(83/90): grub2-tools-2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64.rpm                       2.7 MB/s | 1.8 MB   00:00
(84/90): grub2-pc-2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64.rpm                         173 kB/s | 13 kB   00:00
(85/90): grub2-pc-modules-2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch.rpm                     2.5 MB/s | 909 kB   00:00
(86/90): grub2-tools-minimal-2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64.rpm                   404 kB/s | 601 kB   00:01
(87/90): grub2-common-2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch.rpm                       2.8 MB/s | 903 kB   00:00
(88/90): rpm-plugin-systemd-inhibit-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64.rpm                    24 kB/s | 15 kB   00:00
(89/90): python-unversioned-command-3.9.18-1.el9_3.1.noarch.rpm                     18 kB/s | 8.6 kB   00:00
(90/90): linux-firmware-20230814-142.el9_3.noarch.rpm                          14 MB/s | 307 MB   00:21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                  16 MB/s | 516 MB   00:32
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         1.7 MB/s | 1.7 kB   00:00
Importing GPG key 0x350D275D:
 Userid   : "Rocky Enterprise Software Foundation - Release key 2022 <releng@rockylinux.org>"
 Fingerprint: 21CB 256A E16F C54C 6E65 2949 702D 426D 350D 275D
 From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
Is this ok [y/N]: y
Key imported successfully
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Running scriptlet: selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                               1/1
 Running scriptlet: firewalld-1.2.5-2.el9_3.noarch                                        1/1
 Preparing    :                                                        1/1
 Upgrading    : linux-firmware-whence-20230814-142.el9_3.noarch                               1/170
 Upgrading    : grub2-common-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch                               2/170
 Upgrading    : tzdata-2024a-1.el9.noarch                                          3/170
 Upgrading    : grub2-pc-modules-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch                             4/170
 Upgrading    : linux-firmware-20230814-142.el9_3.noarch                                  5/170
 Upgrading    : rocky-gpg-keys-9.3-1.2.el9.noarch                                      6/170
 Upgrading    : rocky-release-9.3-1.2.el9.noarch                                      7/170
 Upgrading    : rocky-repos-9.3-1.2.el9.noarch                                       8/170
 Upgrading    : libssh-config-0.10.4-12.el9_3.noarch                                    9/170
 Upgrading    : systemd-rpm-macros-252-18.el9.0.1.rocky.noarch                               10/170
 Upgrading    : python3-pip-wheel-21.2.3-7.el9_3.1.noarch                                 11/170
 Upgrading    : firewalld-filesystem-1.2.5-2.el9_3.noarch                                 12/170
 Upgrading    : basesystem-11-13.el9.0.1.noarch                                      13/170
 Upgrading    : glibc-langpack-en-2.34-83.el9.12.x86_64                                  14/170
 Upgrading    : glibc-gconv-extra-2.34-83.el9.12.x86_64                                  15/170
 Running scriptlet: glibc-gconv-extra-2.34-83.el9.12.x86_64                                  15/170
 Upgrading    : glibc-common-2.34-83.el9.12.x86_64                                     16/170
 Running scriptlet: glibc-2.34-83.el9.12.x86_64                                        17/170
 Upgrading    : glibc-2.34-83.el9.12.x86_64                                        17/170
 Running scriptlet: glibc-2.34-83.el9.12.x86_64                                        17/170
 Upgrading    : openssl-libs-1:3.0.7-25.el9_3.x86_64                                    18/170
 Upgrading    : sqlite-libs-3.34.1-7.el9_3.x86_64                                     19/170
 Upgrading    : systemd-libs-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                  20/170
 Running scriptlet: systemd-libs-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                  20/170
 Upgrading    : systemd-pam-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                  21/170
 Running scriptlet: systemd-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                    22/170
 Upgrading    : systemd-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                    22/170
 Running scriptlet: systemd-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                    22/170
 Upgrading    : systemd-udev-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                  23/170
 Running scriptlet: systemd-udev-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                  23/170
 Installing    : kernel-modules-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                              24/170
 Installing    : kernel-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                  25/170
 Running scriptlet: kernel-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                  25/170
 Running scriptlet: openssh-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                      26/170
 Upgrading    : openssh-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                      26/170
 Upgrading    : gnutls-3.7.6-23.el9_3.3.x86_64                                       27/170
 Upgrading    : NetworkManager-libnm-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                28/170
 Running scriptlet: NetworkManager-libnm-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                28/170
 Upgrading    : libsss_idmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                    29/170
 Upgrading    : grub2-tools-minimal-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                           30/170
 Installing    : kernel-modules-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                31/170
 Running scriptlet: kernel-modules-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                31/170
 Upgrading    : python3-libs-3.9.18-1.el9_3.1.x86_64                                    32/170
 Upgrading    : python-unversioned-command-3.9.18-1.el9_3.1.noarch                             33/170
 Upgrading    : python3-3.9.18-1.el9_3.1.x86_64                                      34/170
 Upgrading    : python3-firewall-1.2.5-2.el9_3.noarch                                   35/170
 Upgrading    : libsss_certmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                   36/170
 Upgrading    : libssh-0.10.4-12.el9_3.x86_64                                       37/170
 Upgrading    : libcurl-7.76.1-26.el9_3.3.x86_64                                      38/170
 Running scriptlet: NetworkManager-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                   39/170
 Upgrading    : NetworkManager-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                   39/170
 Running scriptlet: NetworkManager-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                   39/170
 Upgrading    : curl-7.76.1-26.el9_3.3.x86_64                                       40/170
 Upgrading    : rpm-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                     41/170
 Upgrading    : rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                        42/170
 Upgrading    : policycoreutils-3.5-3.el9_3.x86_64                                     43/170
 Running scriptlet: policycoreutils-3.5-3.el9_3.x86_64                                     43/170
 Upgrading    : selinux-policy-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                                  44/170
 Running scriptlet: selinux-policy-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                                  44/170
 Running scriptlet: selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                              45/170
 Upgrading    : selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                              45/170
 Running scriptlet: selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                              45/170
 Upgrading    : rpm-sign-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                   46/170
 Upgrading    : rpm-build-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                  47/170
 Installing    : graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64                                       48/170
 Installing    : libpng-2:1.6.37-12.el9.x86_64                                       49/170
 Installing    : freetype-2.10.4-9.el9.x86_64                                        50/170
 Installing    : harfbuzz-2.7.4-8.el9.x86_64                                        51/170
 Upgrading    : binutils-gold-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64                                   52/170
 Upgrading    : binutils-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64                                     53/170
 Running scriptlet: binutils-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64                                     53/170
 Upgrading    : libsss_sudo-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                     54/170
 Upgrading    : libsss_nss_idmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                  55/170
 Upgrading    : sssd-client-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                     56/170
 Running scriptlet: sssd-client-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                     56/170
 Running scriptlet: sssd-common-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                     57/170
 Upgrading    : sssd-common-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                     57/170
 Running scriptlet: sssd-common-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                     57/170
 Upgrading    : kernel-tools-libs-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                               58/170
 Running scriptlet: kernel-tools-libs-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                               58/170
 Running scriptlet: grub2-tools-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                               59/170
 Upgrading    : grub2-tools-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                               59/170
 Upgrading    : grub2-pc-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                                60/170
 Upgrading    : kernel-tools-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                 61/170
 Running scriptlet: kernel-tools-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                 61/170
 Upgrading    : sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                      62/170
 Running scriptlet: sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                      62/170
 Installing    : grub2-tools-extra-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                            63/170
 Upgrading    : python3-rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                    64/170
 Upgrading    : rpm-plugin-selinux-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                65/170
 Upgrading    : rpm-plugin-audit-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                 66/170
 Upgrading    : rpm-plugin-systemd-inhibit-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                            67/170
 Upgrading    : NetworkManager-tui-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                 68/170
 Upgrading    : NetworkManager-team-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                69/170
 Upgrading    : firewalld-1.2.5-2.el9_3.noarch                                       70/170
 Running scriptlet: firewalld-1.2.5-2.el9_3.noarch                                       70/170
 Installing    : kernel-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                    71/170
 Running scriptlet: openssh-server-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                   72/170
 Upgrading    : openssh-server-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                   72/170
 Running scriptlet: openssh-server-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                   72/170
 Upgrading    : openssh-clients-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                  73/170
 Running scriptlet: openssh-clients-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                  73/170
 Upgrading    : microcode_ctl-4:20230808-2.20231009.1.el9_3.noarch                             74/170
 Running scriptlet: microcode_ctl-4:20230808-2.20231009.1.el9_3.noarch                             74/170
 Upgrading    : openssl-1:3.0.7-25.el9_3.x86_64                                      75/170
 Installing    : grub2-tools-efi-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                             76/170
 Upgrading    : libxml2-2.9.13-5.el9_3.x86_64                                       77/170
 Upgrading    : sudo-1.9.5p2-10.el9_3.x86_64                                        78/170
 Running scriptlet: sudo-1.9.5p2-10.el9_3.x86_64                                        78/170
 Upgrading    : iwl7260-firmware-1:25.30.13.0-142.el9_3.noarch                               79/170
 Upgrading    : iwl6050-firmware-41.28.5.1-142.el9_3.noarch                                80/170
 Upgrading    : iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                              81/170
 Upgrading    : iwl5150-firmware-8.24.2.2-142.el9_3.noarch                                 82/170
 Upgrading    : iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-142.el9_3.noarch                                83/170
 Upgrading    : iwl3160-firmware-1:25.30.13.0-142.el9_3.noarch                               84/170
 Upgrading    : iwl2030-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                                85/170
 Upgrading    : iwl2000-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                                86/170
 Upgrading    : iwl135-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                                87/170
 Upgrading    : iwl105-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                                88/170
 Upgrading    : iwl1000-firmware-1:39.31.5.1-142.el9_3.noarch                               89/170
 Upgrading    : iwl100-firmware-39.31.5.1-142.el9_3.noarch                                 90/170
 Running scriptlet: firewalld-1.2.1-1.el9.noarch                                        91/170
 Cleanup     : firewalld-1.2.1-1.el9.noarch                                        91/170
 Running scriptlet: firewalld-1.2.1-1.el9.noarch                                        91/170
 Cleanup     : grub2-pc-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.x86_64                                92/170
 Running scriptlet: microcode_ctl-4:20230808-2.el9.noarch                                   93/170
 Cleanup     : microcode_ctl-4:20230808-2.el9.noarch                                   93/170
 Running scriptlet: microcode_ctl-4:20230808-2.el9.noarch                                   93/170
 Cleanup     : selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9.noarch                                94/170
 Running scriptlet: selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9.noarch                                94/170
 Cleanup     : NetworkManager-tui-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                  95/170
 Cleanup     : python3-libs-3.9.18-1.el9_3.x86_64                                     96/170
 Cleanup     : systemd-pam-252-18.el9.x86_64                                       97/170
 Running scriptlet: openssh-server-8.7p1-34.el9.x86_64                                     98/170
 Cleanup     : openssh-server-8.7p1-34.el9.x86_64                                     98/170
 Running scriptlet: openssh-server-8.7p1-34.el9.x86_64                                     98/170
 Running scriptlet: sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                       99/170
 Cleanup     : sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                       99/170
 Running scriptlet: sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                       99/170
 Running scriptlet: sssd-common-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     100/170
 Cleanup     : sssd-common-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     100/170
 Running scriptlet: sssd-common-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     100/170
 Running scriptlet: sssd-client-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     101/170
 Cleanup     : sssd-client-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     101/170
 Cleanup     : sudo-1.9.5p2-9.el9.x86_64                                         102/170
 Running scriptlet: kernel-tools-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64                                 103/170
 Cleanup     : kernel-tools-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64                                 103/170
 Running scriptlet: kernel-tools-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64                                 103/170
 Running scriptlet: openssh-clients-8.7p1-34.el9.x86_64                                    104/170
 Cleanup     : openssh-clients-8.7p1-34.el9.x86_64                                    104/170
 Cleanup     : openssl-1:3.0.7-24.el9.x86_64                                       105/170
 Cleanup     : openssh-8.7p1-34.el9.x86_64                                        106/170
 Cleanup     : libxml2-2.9.13-4.el9.x86_64                                        107/170
 Cleanup     : libsss_nss_idmap-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                   108/170
 Cleanup     : grub2-tools-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.x86_64                              109/170
 Cleanup     : grub2-tools-minimal-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.x86_64                          110/170
 Cleanup     : binutils-gold-2.35.2-42.el9.x86_64                                    111/170
 Running scriptlet: binutils-2.35.2-42.el9.x86_64                                       112/170
 Cleanup     : binutils-2.35.2-42.el9.x86_64                                       112/170
 Running scriptlet: binutils-2.35.2-42.el9.x86_64                                       112/170
 Cleanup     : python3-rpm-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                    113/170
 Cleanup     : rpm-build-libs-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                   114/170
 Cleanup     : rpm-sign-libs-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                   115/170
 Cleanup     : rpm-plugin-systemd-inhibit-4.16.1.3-25.el9.x86_64                             116/170
 Cleanup     : rpm-plugin-selinux-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                 117/170
 Cleanup     : libsss_sudo-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     118/170
 Cleanup     : rpm-plugin-audit-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                  119/170
 Cleanup     : rocky-repos-9.3-0.6.el9.noarch                                      120/170
 Running scriptlet: selinux-policy-38.1.23-1.el9.noarch                                    121/170
 Cleanup     : selinux-policy-38.1.23-1.el9.noarch                                    121/170
 Running scriptlet: selinux-policy-38.1.23-1.el9.noarch                                    121/170
 Cleanup     : grub2-pc-modules-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.noarch                            122/170
 Cleanup     : python3-firewall-1.2.1-1.el9.noarch                                    123/170
 Cleanup     : iwl100-firmware-39.31.5.1-140.el9_3.noarch                                124/170
 Cleanup     : iwl1000-firmware-1:39.31.5.1-140.el9_3.noarch                               125/170
 Cleanup     : iwl105-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                                126/170
 Cleanup     : iwl135-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                                127/170
 Cleanup     : iwl2000-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                               128/170
 Cleanup     : iwl2030-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                               129/170
 Cleanup     : iwl3160-firmware-1:25.30.13.0-140.el9_3.noarch                              130/170
 Cleanup     : iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-140.el9_3.noarch                               131/170
 Cleanup     : iwl5150-firmware-8.24.2.2-140.el9_3.noarch                                132/170
 Cleanup     : iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                              133/170
 Cleanup     : iwl6050-firmware-41.28.5.1-140.el9_3.noarch                                134/170
 Cleanup     : iwl7260-firmware-1:25.30.13.0-140.el9_3.noarch                              135/170
 Cleanup     : linux-firmware-20230814-140.el9_3.noarch                                 136/170
 Cleanup     : rpm-libs-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                      137/170
 Cleanup     : sqlite-libs-3.34.1-6.el9_1.x86_64                                     138/170
 Running scriptlet: policycoreutils-3.5-2.el9.x86_64                                     139/170
 Cleanup     : policycoreutils-3.5-2.el9.x86_64                                     139/170
 Cleanup     : libsss_certmap-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                    140/170
 Cleanup     : rpm-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                        141/170
 Cleanup     : curl-7.76.1-26.el9_3.2.0.1.x86_64                                     142/170
 Cleanup     : kernel-tools-libs-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64                               143/170
 Running scriptlet: kernel-tools-libs-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64                               143/170
 Cleanup     : libsss_idmap-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     144/170
 Cleanup     : python3-3.9.18-1.el9_3.x86_64                                       145/170
 Cleanup     : NetworkManager-team-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                 146/170
 Cleanup     : python-unversioned-command-3.9.18-1.el9_3.noarch                             147/170
 Cleanup     : linux-firmware-whence-20230814-140.el9_3.noarch                              148/170
 Cleanup     : grub2-common-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.noarch                              149/170
 Cleanup     : rocky-gpg-keys-9.3-0.6.el9.noarch                                     150/170
 Cleanup     : rocky-release-9.3-0.6.el9.noarch                                     151/170
 Cleanup     : python3-pip-wheel-21.2.3-7.el9.noarch                                   152/170
 Cleanup     : firewalld-filesystem-1.2.1-1.el9.noarch                                  153/170
 Running scriptlet: NetworkManager-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                   154/170
 Cleanup     : NetworkManager-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                   154/170
 Running scriptlet: NetworkManager-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                   154/170
 Running scriptlet: systemd-udev-252-18.el9.x86_64                                      155/170
 Cleanup     : systemd-udev-252-18.el9.x86_64                                      155/170
 Running scriptlet: systemd-udev-252-18.el9.x86_64                                      155/170
 Cleanup     : systemd-252-18.el9.x86_64                                         156/170
 Running scriptlet: systemd-252-18.el9.x86_64                                         156/170
 Cleanup     : libcurl-7.76.1-26.el9_3.2.0.1.x86_64                                   157/170
 Cleanup     : NetworkManager-libnm-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                158/170
 Running scriptlet: NetworkManager-libnm-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                158/170
 Cleanup     : systemd-rpm-macros-252-18.el9.noarch                                   159/170
 Cleanup     : systemd-libs-252-18.el9.x86_64                                      160/170
 Cleanup     : libssh-0.10.4-11.el9.x86_64                                        161/170
 Cleanup     : gnutls-3.7.6-23.el9.x86_64                                        162/170
 Cleanup     : libssh-config-0.10.4-11.el9.noarch                                    163/170
 Cleanup     : openssl-libs-1:3.0.7-24.el9.x86_64                                    164/170
 Cleanup     : glibc-langpack-en-2.34-83.el9.7.x86_64                                  165/170
 Cleanup     : glibc-common-2.34-83.el9.7.x86_64                                     166/170
 Cleanup     : glibc-gconv-extra-2.34-83.el9.7.x86_64                                  167/170
 Running scriptlet: glibc-gconv-extra-2.34-83.el9.7.x86_64                                  167/170
 Cleanup     : glibc-2.34-83.el9.7.x86_64                                        168/170
 Cleanup     : basesystem-11-13.el9.noarch                                        169/170
 Cleanup     : tzdata-2023c-1.el9.noarch                                         170/170
 Running scriptlet: grub2-common-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch                              170/170
 Running scriptlet: kernel-modules-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                             170/170
 Running scriptlet: kernel-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                 170/170
 Running scriptlet: kernel-modules-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                170/170
 Running scriptlet: rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                       170/170
 Running scriptlet: selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                             170/170
 Running scriptlet: sssd-common-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                    170/170
 Running scriptlet: microcode_ctl-4:20230808-2.20231009.1.el9_3.noarch                            170/170
 Running scriptlet: tzdata-2023c-1.el9.noarch                                         170/170
 Verifying    : harfbuzz-2.7.4-8.el9.x86_64                                         1/170
 Verifying    : graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64                                        2/170
 Verifying    : freetype-2.10.4-9.el9.x86_64                                        3/170
 Verifying    : libpng-2:1.6.37-12.el9.x86_64                                        4/170
 Verifying    : kernel-modules-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                 5/170
 Verifying    : kernel-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                  6/170
 Verifying    : kernel-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                     7/170
 Verifying    : kernel-modules-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                              8/170
 Verifying    : grub2-tools-extra-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                            9/170
 Verifying    : grub2-tools-efi-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                             10/170
 Verifying    : basesystem-11-13.el9.0.1.noarch                                      11/170
 Verifying    : basesystem-11-13.el9.noarch                                        12/170
 Verifying    : selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                              13/170
 Verifying    : selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9.noarch                                14/170
 Verifying    : selinux-policy-38.1.23-1.el9_3.2.noarch                                  15/170
 Verifying    : selinux-policy-38.1.23-1.el9.noarch                                    16/170
 Verifying    : python3-firewall-1.2.5-2.el9_3.noarch                                   17/170
 Verifying    : python3-firewall-1.2.1-1.el9.noarch                                    18/170
 Verifying    : firewalld-filesystem-1.2.5-2.el9_3.noarch                                 19/170
 Verifying    : firewalld-filesystem-1.2.1-1.el9.noarch                                  20/170
 Verifying    : firewalld-1.2.5-2.el9_3.noarch                                       21/170
 Verifying    : firewalld-1.2.1-1.el9.noarch                                        22/170
 Verifying    : binutils-gold-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64                                   23/170
 Verifying    : binutils-gold-2.35.2-42.el9.x86_64                                     24/170
 Verifying    : binutils-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64                                     25/170
 Verifying    : binutils-2.35.2-42.el9.x86_64                                       26/170
 Verifying    : libxml2-2.9.13-5.el9_3.x86_64                                       27/170
 Verifying    : libxml2-2.9.13-4.el9.x86_64                                        28/170
 Verifying    : policycoreutils-3.5-3.el9_3.x86_64                                     29/170
 Verifying    : policycoreutils-3.5-2.el9.x86_64                                      30/170
 Verifying    : python3-pip-wheel-21.2.3-7.el9_3.1.noarch                                 31/170
 Verifying    : python3-pip-wheel-21.2.3-7.el9.noarch                                   32/170
 Verifying    : rpm-sign-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                   33/170
 Verifying    : rpm-sign-libs-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                    34/170
 Verifying    : rpm-plugin-selinux-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                35/170
 Verifying    : rpm-plugin-selinux-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                 36/170
 Verifying    : rpm-plugin-audit-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                 37/170
 Verifying    : rpm-plugin-audit-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                  38/170
 Verifying    : rpm-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                     39/170
 Verifying    : rpm-libs-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                      40/170
 Verifying    : rpm-build-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                  41/170
 Verifying    : rpm-build-libs-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                   42/170
 Verifying    : rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                        43/170
 Verifying    : rpm-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                         44/170
 Verifying    : python3-rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                                    45/170
 Verifying    : python3-rpm-4.16.1.3-25.el9.x86_64                                     46/170
 Verifying    : openssl-libs-1:3.0.7-25.el9_3.x86_64                                    47/170
 Verifying    : openssl-libs-1:3.0.7-24.el9.x86_64                                     48/170
 Verifying    : openssl-1:3.0.7-25.el9_3.x86_64                                      49/170
 Verifying    : openssl-1:3.0.7-24.el9.x86_64                                       50/170
 Verifying    : tzdata-2024a-1.el9.noarch                                         51/170
 Verifying    : tzdata-2023c-1.el9.noarch                                         52/170
 Verifying    : sqlite-libs-3.34.1-7.el9_3.x86_64                                     53/170
 Verifying    : sqlite-libs-3.34.1-6.el9_1.x86_64                                     54/170
 Verifying    : linux-firmware-whence-20230814-142.el9_3.noarch                              55/170
 Verifying    : linux-firmware-whence-20230814-140.el9_3.noarch                              56/170
 Verifying    : linux-firmware-20230814-142.el9_3.noarch                                  57/170
 Verifying    : linux-firmware-20230814-140.el9_3.noarch                                  58/170
 Verifying    : iwl7260-firmware-1:25.30.13.0-142.el9_3.noarch                               59/170
 Verifying    : iwl7260-firmware-1:25.30.13.0-140.el9_3.noarch                               60/170
 Verifying    : iwl6050-firmware-41.28.5.1-142.el9_3.noarch                                61/170
 Verifying    : iwl6050-firmware-41.28.5.1-140.el9_3.noarch                                62/170
 Verifying    : iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                              63/170
 Verifying    : iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                              64/170
 Verifying    : iwl5150-firmware-8.24.2.2-142.el9_3.noarch                                 65/170
 Verifying    : iwl5150-firmware-8.24.2.2-140.el9_3.noarch                                 66/170
 Verifying    : iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-142.el9_3.noarch                                67/170
 Verifying    : iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-140.el9_3.noarch                                68/170
 Verifying    : iwl3160-firmware-1:25.30.13.0-142.el9_3.noarch                               69/170
 Verifying    : iwl3160-firmware-1:25.30.13.0-140.el9_3.noarch                               70/170
 Verifying    : iwl2030-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                                71/170
 Verifying    : iwl2030-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                                72/170
 Verifying    : iwl2000-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                                73/170
 Verifying    : iwl2000-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                                74/170
 Verifying    : iwl135-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                                75/170
 Verifying    : iwl135-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                                76/170
 Verifying    : iwl105-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch                                77/170
 Verifying    : iwl105-firmware-18.168.6.1-140.el9_3.noarch                                78/170
 Verifying    : iwl1000-firmware-1:39.31.5.1-142.el9_3.noarch                               79/170
 Verifying    : iwl1000-firmware-1:39.31.5.1-140.el9_3.noarch                               80/170
 Verifying    : iwl100-firmware-39.31.5.1-142.el9_3.noarch                                 81/170
 Verifying    : iwl100-firmware-39.31.5.1-140.el9_3.noarch                                 82/170
 Verifying    : microcode_ctl-4:20230808-2.20231009.1.el9_3.noarch                             83/170
 Verifying    : microcode_ctl-4:20230808-2.el9.noarch                                   84/170
 Verifying    : python3-libs-3.9.18-1.el9_3.1.x86_64                                    85/170
 Verifying    : python3-libs-3.9.18-1.el9_3.x86_64                                     86/170
 Verifying    : python3-3.9.18-1.el9_3.1.x86_64                                      87/170
 Verifying    : python3-3.9.18-1.el9_3.x86_64                                       88/170
 Verifying    : gnutls-3.7.6-23.el9_3.3.x86_64                                       89/170
 Verifying    : gnutls-3.7.6-23.el9.x86_64                                         90/170
 Verifying    : openssh-server-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                   91/170
 Verifying    : openssh-server-8.7p1-34.el9.x86_64                                     92/170
 Verifying    : openssh-clients-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                  93/170
 Verifying    : openssh-clients-8.7p1-34.el9.x86_64                                    94/170
 Verifying    : openssh-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64                                      95/170
 Verifying    : openssh-8.7p1-34.el9.x86_64                                        96/170
 Verifying    : sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                      97/170
 Verifying    : sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                       98/170
 Verifying    : sssd-common-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                     99/170
 Verifying    : sssd-common-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     100/170
 Verifying    : sssd-client-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                    101/170
 Verifying    : sssd-client-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     102/170
 Verifying    : libsss_sudo-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                    103/170
 Verifying    : libsss_sudo-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     104/170
 Verifying    : libsss_nss_idmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                  105/170
 Verifying    : libsss_nss_idmap-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                   106/170
 Verifying    : libsss_idmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                    107/170
 Verifying    : libsss_idmap-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                     108/170
 Verifying    : libsss_certmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                                   109/170
 Verifying    : libsss_certmap-2.9.1-4.el9_3.x86_64                                    110/170
 Verifying    : systemd-udev-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                 111/170
 Verifying    : systemd-udev-252-18.el9.x86_64                                      112/170
 Verifying    : systemd-rpm-macros-252-18.el9.0.1.rocky.noarch                              113/170
 Verifying    : systemd-rpm-macros-252-18.el9.noarch                                   114/170
 Verifying    : systemd-pam-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                  115/170
 Verifying    : systemd-pam-252-18.el9.x86_64                                       116/170
 Verifying    : systemd-libs-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                 117/170
 Verifying    : systemd-libs-252-18.el9.x86_64                                      118/170
 Verifying    : systemd-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64                                    119/170
 Verifying    : systemd-252-18.el9.x86_64                                         120/170
 Verifying    : libcurl-7.76.1-26.el9_3.3.x86_64                                     121/170
 Verifying    : libcurl-7.76.1-26.el9_3.2.0.1.x86_64                                   122/170
 Verifying    : curl-7.76.1-26.el9_3.3.x86_64                                       123/170
 Verifying    : curl-7.76.1-26.el9_3.2.0.1.x86_64                                     124/170
 Verifying    : libssh-config-0.10.4-12.el9_3.noarch                                   125/170
 Verifying    : libssh-config-0.10.4-11.el9.noarch                                    126/170
 Verifying    : libssh-0.10.4-12.el9_3.x86_64                                       127/170
 Verifying    : libssh-0.10.4-11.el9.x86_64                                        128/170
 Verifying    : sudo-1.9.5p2-10.el9_3.x86_64                                       129/170
 Verifying    : sudo-1.9.5p2-9.el9.x86_64                                         130/170
 Verifying    : kernel-tools-libs-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                              131/170
 Verifying    : kernel-tools-libs-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64                               132/170
 Verifying    : kernel-tools-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64                                 133/170
 Verifying    : kernel-tools-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64                                 134/170
 Verifying    : glibc-langpack-en-2.34-83.el9.12.x86_64                                  135/170
 Verifying    : glibc-langpack-en-2.34-83.el9.7.x86_64                                  136/170
 Verifying    : glibc-gconv-extra-2.34-83.el9.12.x86_64                                  137/170
 Verifying    : glibc-gconv-extra-2.34-83.el9.7.x86_64                                  138/170
 Verifying    : glibc-common-2.34-83.el9.12.x86_64                                    139/170
 Verifying    : glibc-common-2.34-83.el9.7.x86_64                                     140/170
 Verifying    : glibc-2.34-83.el9.12.x86_64                                        141/170
 Verifying    : glibc-2.34-83.el9.7.x86_64                                        142/170
 Verifying    : NetworkManager-tui-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                143/170
 Verifying    : NetworkManager-tui-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                 144/170
 Verifying    : NetworkManager-team-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                145/170
 Verifying    : NetworkManager-team-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                 146/170
 Verifying    : NetworkManager-libnm-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                               147/170
 Verifying    : NetworkManager-libnm-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                148/170
 Verifying    : NetworkManager-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64                                  149/170
 Verifying    : NetworkManager-1:1.44.0-3.el9.x86_64                                   150/170
 Verifying    : rocky-repos-9.3-1.2.el9.noarch                                      151/170
 Verifying    : rocky-repos-9.3-0.6.el9.noarch                                      152/170
 Verifying    : rocky-release-9.3-1.2.el9.noarch                                     153/170
 Verifying    : rocky-release-9.3-0.6.el9.noarch                                     154/170
 Verifying    : rocky-gpg-keys-9.3-1.2.el9.noarch                                     155/170
 Verifying    : rocky-gpg-keys-9.3-0.6.el9.noarch                                     156/170
 Verifying    : grub2-tools-minimal-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                          157/170
 Verifying    : grub2-tools-minimal-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.x86_64                          158/170
 Verifying    : grub2-tools-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                              159/170
 Verifying    : grub2-tools-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.x86_64                              160/170
 Verifying    : grub2-pc-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64                                161/170
 Verifying    : grub2-pc-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.x86_64                                162/170
 Verifying    : grub2-pc-modules-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch                            163/170
 Verifying    : grub2-pc-modules-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.noarch                            164/170
 Verifying    : grub2-common-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch                              165/170
 Verifying    : grub2-common-1:2.06-70.el9_3.1.rocky.0.2.noarch                              166/170
 Verifying    : rpm-plugin-systemd-inhibit-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                            167/170
 Verifying    : rpm-plugin-systemd-inhibit-4.16.1.3-25.el9.x86_64                             168/170
 Verifying    : python-unversioned-command-3.9.18-1.el9_3.1.noarch                            169/170
 Verifying    : python-unversioned-command-3.9.18-1.el9_3.noarch                             170/170

Upgraded:
 NetworkManager-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64              NetworkManager-libnm-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64
 NetworkManager-team-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64           NetworkManager-tui-1:1.44.0-5.el9_3.x86_64
 basesystem-11-13.el9.0.1.noarch                 binutils-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64
 binutils-gold-2.35.2-42.el9_3.1.x86_64              curl-7.76.1-26.el9_3.3.x86_64
 firewalld-1.2.5-2.el9_3.noarch                  firewalld-filesystem-1.2.5-2.el9_3.noarch
 glibc-2.34-83.el9.12.x86_64                   glibc-common-2.34-83.el9.12.x86_64
 glibc-gconv-extra-2.34-83.el9.12.x86_64             glibc-langpack-en-2.34-83.el9.12.x86_64
 gnutls-3.7.6-23.el9_3.3.x86_64                  grub2-common-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch
 grub2-pc-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64           grub2-pc-modules-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.noarch
 grub2-tools-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64          grub2-tools-minimal-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64
 iwl100-firmware-39.31.5.1-142.el9_3.noarch            iwl1000-firmware-1:39.31.5.1-142.el9_3.noarch
 iwl105-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch           iwl135-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch
 iwl2000-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch           iwl2030-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch
 iwl3160-firmware-1:25.30.13.0-142.el9_3.noarch          iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-142.el9_3.noarch
 iwl5150-firmware-8.24.2.2-142.el9_3.noarch            iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-142.el9_3.noarch
 iwl6050-firmware-41.28.5.1-142.el9_3.noarch           iwl7260-firmware-1:25.30.13.0-142.el9_3.noarch
 kernel-tools-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64            kernel-tools-libs-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64
 libcurl-7.76.1-26.el9_3.3.x86_64                 libssh-0.10.4-12.el9_3.x86_64
 libssh-config-0.10.4-12.el9_3.noarch               libsss_certmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64
 libsss_idmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64               libsss_nss_idmap-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64
 libsss_sudo-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                libxml2-2.9.13-5.el9_3.x86_64
 linux-firmware-20230814-142.el9_3.noarch             linux-firmware-whence-20230814-142.el9_3.noarch
 microcode_ctl-4:20230808-2.20231009.1.el9_3.noarch        openssh-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64
 openssh-clients-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64             openssh-server-8.7p1-34.el9_3.3.x86_64
 openssl-1:3.0.7-25.el9_3.x86_64                 openssl-libs-1:3.0.7-25.el9_3.x86_64
 policycoreutils-3.5-3.el9_3.x86_64                python-unversioned-command-3.9.18-1.el9_3.1.noarch
 python3-3.9.18-1.el9_3.1.x86_64                 python3-firewall-1.2.5-2.el9_3.noarch
 python3-libs-3.9.18-1.el9_3.1.x86_64               python3-pip-wheel-21.2.3-7.el9_3.1.noarch
 python3-rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64               rocky-gpg-keys-9.3-1.2.el9.noarch
 rocky-release-9.3-1.2.el9.noarch                 rocky-repos-9.3-1.2.el9.noarch
 rpm-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                   rpm-build-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64
 rpm-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64                rpm-plugin-audit-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64
 rpm-plugin-selinux-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64           rpm-plugin-systemd-inhibit-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64
 rpm-sign-libs-4.16.1.3-27.el9_3.x86_64              selinux-policy-38.1.23-1.el9_3.2.noarch
 selinux-policy-targeted-38.1.23-1.el9_3.2.noarch         sqlite-libs-3.34.1-7.el9_3.x86_64
 sssd-client-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                sssd-common-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64
 sssd-kcm-2.9.1-4.el9_3.5.x86_64                 sudo-1.9.5p2-10.el9_3.x86_64
 systemd-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64               systemd-libs-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64
 systemd-pam-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64             systemd-rpm-macros-252-18.el9.0.1.rocky.noarch
 systemd-udev-252-18.el9.0.1.rocky.x86_64             tzdata-2024a-1.el9.noarch
Installed:
 freetype-2.10.4-9.el9.x86_64                   graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64
 grub2-tools-efi-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64        grub2-tools-extra-1:2.06-70.el9_3.2.rocky.0.4.x86_64
 harfbuzz-2.7.4-8.el9.x86_64                    kernel-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64
 kernel-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64             kernel-modules-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64
 kernel-modules-core-5.14.0-362.24.1.el9_3.x86_64         libpng-2:1.6.37-12.el9.x86_64

Complete!