1. Xài Vagrant để dựng môi trường LAB – Lập trình tự động 100%

Vagrant là công cụ tự động tạo máy ảo trên Oracle VirtualBox, VMware Workstation, VMware ESXi 8, vCenter Server, vSphere Client, Microsoft Hyper-V…

Vagrant Automation Lab theo mô hình dưới

LAB thêm về tự động trên VMware.

Cài VMware ESXi 8 tự động.

Cài vCenter Server Appliance tự động.

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất?

VMware ESXi 8 vẫn đang xài Busybox với Ash shell – Unix shell của 34 năm trước

AWS EC2 miễn phí xài Xen hypervisor phải không?

AWS EC2 xài Nitro System là KVM hypervisor phải không?

IT System Automation 100% là dễ hay khó nếu nhìn từ NAT Network của VMware Workstation 17 Pro