Automation Test bằng Selenium – Lập trình Python – Tự động 100%

Current Status
Not Enrolled
Price
400,000 VNĐ
Get Started

Thời gian học: 5 ngày 

Automation Test bằng Selenium

Lập trình Python – Tự động 100%

Các công cụ học và làm LAB:

  • Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo
  • Oracle VM VirtualBox
  • Ubuntu Server 22.04 LTS
  • Docker Container
  • WordPress CMS
  • Lập trình Bash shell tự động trên Linux
  • Lệnh PowerShell tự động trên Windows
  • Lập trình Python sử dụng thư viện Selenium
  • Selenium automation test