Challenge LAB 01

Đối với các bạn cho là mọi thứ có đầy nhóc trên mạng, có hết trên mạng, mua khóa học này làm gì cho tốn tiền.

Hoặc các bạn kiến thức lập trình chưa nhiều, muốn tìm được công việc IT lương cao nhưng tiếc tiền mua khóa học này.

Hoặc cho là chúng tôi làm khóa học này để lùa gà, để vẽ ra ăn tiền người khác.

→ chúng tôi luôn để lại các bài tập lập trình để các bạn tự giải.

Dockerfile httpd

Trong Dockerfile httpd ở trên có 3 dòng code viết dư bạn hãy code lại cho gọn hơn.

Có giải đáp trong bài học 1.1 Giải mã 100% code Bash shell của cục Docker container image – httpd – Nhảy vào làm