3. Giải mã 100% code extract-vmlinux của Linux Kernel – Coi trước

Giải mã từng dòng code trong extract-vmlinux.

Giải thích rõ ý định, ý đồ, mục đích của từng dòng code trong extract-vmlinux.

extract-vmlinux

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/scripts/extract-vmlinux

Xài extract-vmlinux như sau

# vmlinuz là linux kernel được nén lại
# vmlinuz tự động giải nén khi được chuyển lên RAM
file /boot/vmlinuz-`uname -r` | tr ',' '\n'

curl -o extract-vmlinux \
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/plain/scripts/extract-vmlinux

chmod +x extract-vmlinux

# Giải nén vmlinuz thành vmlinux (dạng ELF chạy được)
./extract-vmlinux /boot/vmlinuz-`uname -r` > vmlinux-`uname -r`

file vmlinux-`uname -r` | tr ',' '\n'

Nếu bạn đã học Linux như LPI hay các khóa học Linux nào đó trên các trang nước ngoài thì hãy xem các dòng code trong extract-vmlinux là bài tập Linux cho bạn.

Nếu bạn đọc hiểu, giải thích rõ ràng, chính xác 100% các dòng code trong extract-vmlinux, biết cách kiểm chứng những gì bạn cho là đúng thì xin chúc mừng bạn đã hiểu rõ Linux, Linux Kernel.

Ngược lại bạn cần tự học thêm lập trình Linux bash shell để thực chiến.

Các chương trình Linux, các công cụ Linux thực tế được viết khá phức tạp, lắt léo mới giải quyết trọn vẹn 1 vấn đề nào đó chứ không phải chỉ là các ví dụ đơn giản, cơ bản trong các bài học Linux cưỡi ngựa xem hoa.

Khóa học lập trình Linux bash shell thực chiến này dành cho các bạn muốn học sâu, hiểu rõ Linux, Linux kernel.