Alpine Linux có gì đặc biệt mà Docker hay xài để build container image

file /bin/* | grep busybox$

file /bin/* | grep busybox$ | wc -l

file /sbin/* | grep busybox$

file /sbin/* | grep busybox$ | wc -l


apk info -s openrc

apk add file

file `apk info -L openrc | grep bin | sed 's/^/\//'`echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

ls -la /usr/local/sbin
ls: /usr/local/sbin: No such file or directory

ls -la /usr/local/bin
total 2
drwxr-xr-x  2 root   root     1024 Nov 2 07:05 .
drwxr-xr-x  5 root   root     1024 Nov 2 07:05 ..

file /usr/bin/* | grep busybox$ | wc -l
132

file /usr/sbin/* | grep busybox$ | wc -l
27

file /bin/* | grep busybox$ | wc -l
79

file /sbin/* | grep busybox$ | wc -l
50

Liệt kê + đếm tất cả các gói

Liệt kê size của các gói có trong Alpine Linux container

# Liệt kê các gói đã cài
# --> có 2 dòng warning là lỗi
docker run alpine apk info

# Chuyển hướng lỗi --> bỏ vào /dev/null --> k in ra màn hình
# /dev/null là hố đen (black hole) --> mọi thông tin bỏ vào đây sẽ 1 đi k trở lại 
docker run alpine apk info 2>/dev/null

# Đếm có bao nhiêu gói đã cài
docker run alpine apk info 2>/dev/null | wc -l

# Liệt kê các gói đã cài + size kèm theo
docker run alpine sh -c 'for i in $(apk info 2>/dev/null); do apk info -s $i 2>/dev/null; done'