oraclelinux9, oraclelinux9-slim container khác gì nhau – Soi để biết tối ưu Container image kiểu gì – Thực hành LAB

oraclelinux9-slim cài ít hơn oraclelinux9 80 gói.

coreutils, glibc được thu gọn hơn trên oraclelinux9-slim

oraclelinux9-slim xài microdnf là bản dnf được thu gọn tối thiểu để chạy trong container image

Gói libpeas + gobject chỉ có trên oraclelinux9-slim2 thư viện để chạy microdnf

vagrant ssh

sudo -i

docker run oraclelinux:9-slim ldd /usr/bin/microdnf | egrep "libgobject|libpeas"

Tất cả output của script oraclelinux9-oraclelinux9-slim.sh