6. Lập trình Bash shell + Can thiệp vào Linux kernel image

Giải mã 100% code của các công cụ viết bằng Bash shell

Chúng tôi sẽ chỉ ra ý định, ý đồ của người viết code, mục đích của từng dòng code là gì, để làm gì trong mỗi bài học lập trình bash shell thực chiến.

Lập trình Bash shell can thiệp vào Linux kernel image

extract-vmlinux

extract-ikconfig

Bài tập lớn

Bash shell và bash script khác gì nhau?

Ngôn ngữ lập trình nào viết ra Linux kernel?