2. Build K8S Cluster bằng Kubespray trên VMware Workstation – Tự động 100% – Coi trước

Build K8S Cluster Version 1.28.4

Thời gian làm LAB ước tính: 90 phút tùy máy tính + mạng Internet của bạn nhanh hay chậm

Giá: 500,000 VNĐ + Thời gian học: 5 ngày

  • Vagrant tự động tạo 5 máy ảo Rocky Linux 9.3 trên VMware Workstation
  • 2 máy ảo Rocky Linux làm Master Node
  • 3 máy ảo Rocky Linux làm Worker Node

K8S Kubespray VMware Workstation

K8S Dashboard

K8S thêm 1 Worker Node tự động 100%

K8S 4 Node – 1 Master Node – 3 Worker Node

K8S thêm 1 Master Node tự động 100%

K8S 5 Node – 2 Master Node – 3 Worker Node

K8S Cluster 5 Node chạy Rocky Linux 9.3 mới nhất

K8S 5 Node – 2 Control Plane Node – 3 Worker Node

K8S pods