RockyLinux9 – VMware Workstation – Biên dịch Linux kernel với Kernel config là 1 module rời – Dưới 5 phút – Lập trình tự động 100%