Tạo, chạy máy ảo Kali Linux – Tự động 100%

Kali Linux có đóng gói OS image của họ theo format Vagrant trên VirtualBox và VMware Workstation

https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines

→ dạng Vagrant

https://app.vagrantup.com/kalilinux/boxes/rolling

Chạy Powershell với quyền Administrator các lịnh sau

→ User: vagrant + Password: vagrant → cái này là mặc định cho OS image đóng gói = Vagrant

mkdir D:kali-linux > $null ; Set-Location D:kali-linux

$URL="https://devsecops.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/Vagrantfile-Kali-lkMlQIvSu1idANmoptF92ISKCgPntm"

Invoke-WebRequest -URI $URL -OutFile Vagrantfile

dir

vagrant up

Vagrantfile mới nhất ở đây