Chạy + giải mã 100% code hugepages_settings.sh của Oracle – Update 14/12/2023

Chạy hugepages_settings.sh

Chạy hugepages_settings.sh ở chế độ DEBUG

1. Chạy từng lệnh + show ra kết quả từng lệnh

2. Phân tích code dòng 17 – 35

3. Phân tích code dòng 37

4. Phân tích code dòng 42

5. Phân tích code dòng 45 – 49

6. Phân tích code dòng 52 – 61

7. Phân tích code dòng 63 – 79

8. Phân tích code dòng 80 – 95

Giải Challenge LAB 02