Bài tập làm cách khác

Docker xài link giữa các container đã cũ

Làm LAB xài cách mới hơn như trong tài liệu của Docker có nói

https://docs.docker.com/network/links/