4. Xài Vagrant từ A tới Á – LAB tổng hợp

1. Làm sao để biết Vagrantfile có những khai báo gì?

2. Các lệnh Vagrant thường xài khác

3. Cục OS image = Vagrant box

4. Chép file qua lại giữa máy ảo và máy Host (máy chạy máy ảo)

5. Vagrant plugin

6. Port forwarding

7. Putty móc vào máy ảo của Vagrant

8. Chụp hình máy ảo (take snapshot)